CZ | EN

První rok výstavby a geotechnického monitoringu metra D

  • Domů
  • Aktuálně
  • První rok výstavby a geotechnického monitoringu metra D

První rok výstavby a geotechnického monitoringu metra D

26. 4. 2023

Foto: Subterra a.s.

Zhruba před rokem začala výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova. V současnosti je vyraženo celkem 1,6 kilometru tunelů a specialisté společnosti SG Geotechnika mají za sebou první rok komplexního geotechnického monitoringu

Prvních 520 metrů tunelů vzniklo během geologického průzkumu a další více než kilometr, přesně 1 082 metrů, vyrazili zhotovitelé od zahájení stavby. Ražby na prvním úseku metra D budou probíhat ještě necelé tři roky, zhruba do přelomu let 2025 a 2026. Výstavba navazujícího úseku od stanice Olbrachtova po Nové Dvory se předpokládá letos na podzim.

Geotechnický monitoring pro bezpečnou výstavbu metra

Komplexní geotechnický monitoring je při výstavbě úseku z Pankráce na Olbrachtovu prováděn za účelem zajištění bezpečnosti realizovaných a ovlivněných objektů a celého dotčeného území. Geomonitoring zajišťuje sdružení Krtek D monitoring, ve kterém společnost SG Geotechnika plní klíčovou roli vedoucího účastníka. Přípravné činnosti jako jsou pasportizace či měření hluku před stavbou byly zahájeny před samotnou výstavbou na konci března 2022. Stavba prvního úseku metra I.D byla odstartována po polovině dubna 2022.

Ražené tunely v oblasti přestupní stanice Pankrác představují velmi náročný stavební projekt

Ražené tunely na stavbě trasy I.D představují v oblasti přestupní stanice Pankrác velmi náročný stavební projekt, který spadá do nejnáročnější, třetí geotechnické kategorie staveb a geotechnických konstrukcí. A to jak s ohledem k náročnosti samotné konstrukce – jednolodní ražená stanice Pankrác, dvoukolejné traťové tunely a složité prostorové uspořádání souvisejících objektů jako jsou přestupní tunely, tubusy stávající trasy metra C, eskalátorové tunely a další, tak i vzhledem k velmi složitým geologickým poměrům. Trasa metra I.D se nachází v tektonicky porušeném horninovém masivu kosovského souvrství (ordovik) a přechodu do silurských hornin v uzávěru synklinální stavby horninového masivu skalního podloží. Projekt monitoringu zohledňuje geotechnické riziko výstavby této podzemní stavby v intravilánu a bezprostřední blízkosti provozované trasy metra C. Realizace výstavby a geotechnického monitoringu nové trasy metra I. D navazuje na Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a realizovaný od června 2019 do únoru 2022.

SG Geotechnika dokončila doplňkový geologický průzkum pro bezpečnou realizaci metra D »

Komplexní geotechnický monitoring (dále jen GTM) je soubor měření, pozorování a hodnocení zaměřený na sledování a kontrolu reakce horninového prostředí a dočasné výstroje na stavbu (ražbu) štol a tunelů, a na sledování všech indukovaných účinků v oblasti dotčené stavbou. Vnější obálka těchto oblastí se nazývá zónou sledování. V této zóně je pak realizován GTM. Úkolem geomonitoringu je objektivní zjištění skutečného rozsahu a velikosti indukovaných účinků stavby v zóně sledování. Realizace stavebních objektů předmětné stavby probíhá na základě principů observační metody, proto mohou být rozsahy jednotlivých měření upravovány operativně v průběhu výstavby. Geomonitoring zajišťujeme nejen po celou dobu výstavby, ale také před zahájením stavby a po skončení stavby. Veškerá měření jsou zdokumentována, zpracována a s vyhodnocením se průběžně poskytují všem účastníkům stavby.

SG Geotechnika na stavbě metra D nasadila společné datové prostředí, které je nezbytným základem pro úspěch každého BIM projektu »

Geomonitoring v operativní fázi ověřuje bezpečnost technologického postupu výstavby

Základním cílem GTM v jeho operativní fázi je získání a vyhodnocení dat k průběžnému ověřování bezpečnosti zvoleného technologického postupu výstavby, zejména z hlediska stability a dostatečné únosnosti primárního ostění výrubů. Jedná se o okamžitou informaci zhotoviteli a báňskému projektantovi stavby umožňující mu operativně přijímat taková předem připravená technická opatření, která udrží deformační chování podzemní konstrukce a obklopujícího horninového masívu v projektem očekávaném stavu. Do operativních měření proto patří veškerá měření do bezprostředního ustálení měřených hodnot.

V kontrolní fázi geomonitoring sleduje stálost chování podzemní konstrukce

Ve své kontrolní fázi je komplexní geomonitoring zaměřen zejména na průběžnou kontrolu stálosti chování podzemní konstrukce a sledování změn stavu horninového masívu v delším časovém úseku. S časovým odstupem pak ověřuje výsledky operativní fáze geomonitoringu a také objektivně ověřuje vliv výstavby ražených podzemních objektů na nadzemní zástavbu a jiné dotčené stavební konstrukce i po ukončení výstavby.

Výsledky geotechnického monitoringu po prvním roce výstavby metra D

„Doposud lze konstatovat skutečnost, že po roce výstavby, tedy do konce dubna 2023, se neudála žádná mimořádná událost při výstavbě. Rozsáhlý tým pracovníků sdružení Krtek D monitoring prakticky nepřetržitě velmi úzce spolupracuje se zástupci investora, stavebních dozorů, zhotovitele stavby, projektanta a týmem expertů tak, aby se veškerá rizika při výstavbě eliminovala na nulovou úroveň,“ shrnuje Radek Bernard, hlavní inženýr GTM sdružení Krtek D monitoring.

Dopravní podnik hl. m. Prahy ve spolupráci s konsorciem zhotovitelů otevírá dne 26. dubna 2023 v Neveklovské ulici Informační centrum pro veřejnost, které bude k dispozici každou středu v čase od 14 do 17 hodin a kde se na provozu a předkládaných informacích podílí i zástupci společnosti Krtek D monitoring.

Zdroj: DPP, archiv SG Geotechnika a.s.