CZ | EN

Geologický průzkum pro metro D byl dokončen v úsecích stavby OL1 a VO-OL

  • Domů
  • Aktuálně
  • Geologický průzkum pro metro D byl dokončen v úsecích stavby OL1 a VO-OL

Geologický průzkum pro metro D byl dokončen v úsecích stavby OL1 a VO-OL

17. 2. 2022

Odborníci SG Geotechniky dokončili rozsáhlý doplňkový inženýrskogeologický průzkum pro bezpečnou realizaci traťových tunelů a stanic v úsecích stavby OL1 a VO-OL nového metra D

Pro získání komplexních geotechnických informací o horninovém prostředí a vlivu podzemní výstavby na okolí objektu, jsme realizovali rozsáhlý doplňkový inženýrskogeologický průzkum na dvou úsecích stavby OL1 a VO-OL, který navazoval na etapy geologických průzkumných prací pro trasu metra D v letech 2010–2017. Cílem doplňkových průzkumných prací bylo ověření inženýrskogeologických, geotechnických a hydrogeologických podmínek výstavby v úsecích s nedostatečnou prozkoumaností, ověření pevnostních, přetvárných a technologických vlastností jednotlivých typů hornin a celého horninového masivu a určení úseků ražby s možným výskytem tektonických poruchových zón.

Geologické průzkumné práce byly realizovány formou ražených štol, průzkumných vrtů, geofyzikálního měření a souboru laboratorních a polních zkoušek

Průzkumné práce byly realizované formou dvou ražených štol OL1 (60,6 m) a VO-OL (322,8 m), velkého množství průzkumných vrtů, geofyzikálního měření a souboru laboratorních a polních zkoušek. Samotné ražbě průzkumných štol předcházela realizace hydrogeologických, extenzometrických a inklinometrických vrtů z povrchu, které kromě upřesnění geologických poměrů sloužily pro potřeby komplexního monitoringu ražby podzemního díla.

Program průzkumných prací, kromě detailní dokumentace šachet a štol, zahrnoval především realizaci horizontálních průzkumných vrtů s délkou až 70–90 metrů do prostoru budoucí stanice Pankrác a přilehlých traťových úseků metra, realizaci presiometrických vrtných vějířů v charakteristických úsecích štol, pokusy pro ověření účinnosti sanačních injektáží horninového masivu a základní korozní průzkum pro ověření výskytu bludných proudů a rezistivity prostředí.

V průzkumných vrtech byly po geologické dokumentaci a odběru vzorků prováděny presiometrické zkoušky, komplexní karotážní měření, televizní prohlídky stěn vrtů, seismokarotáž včetně tomografického prozařování mezi jednotlivými vrty, hydrodynamické zkoušky nebo georadarová měření. Laboratorní práce zahrnovaly stanovení základních fyzikálních, pevnostních, přetvárných a technologických vlastností jednotlivých typů zastižených hornin, petrografické rozbory hornin a chemické analýzy podzemní vody. Ražba průzkumných štol a související terénní i laboratorní práce probíhaly v období mezi červnem 2019 do listopadem 2021.

Výsledky průzkumných prací umožní návrh a bezpečnou výstavbu budoucích traťových tunelů a stanic nové trasy metra D

Dokumentace ražby štol a realizace průzkumných vrtů, včetně provedených terénních a laboratorních zkoušek, pomohla zejména upřesnit stratigrafické rozhraní jednotlivých ordovických a silurských souvrství, včetně výskytu intruzivních vulkanických těles, stanovit jejich geotechnické parametry a definovat výskyt i charakter tektonického porušení horninového masivu, které nebylo možné v předešlých etapách povrchového průzkumu spolehlivě ověřit. Zastižené inženýrskogeologické poměry v prostoru průzkumných štol a přilehlých úseků budoucích objektů metra D byly přehledně zobrazeny v podélném, horizontálním a několika příčných řezech charakteristických geotechnických úseků. Výsledky komplexního souboru provedených průzkumných prací slouží pro návrh a bezpečnou výstavbu budoucích traťových tunelů a stanic nové trasy metra I.D v této oblasti.

Monitoring a pasportizaci stavby prvního úseku metra D zajistí sdružení čtyř českých společností ve vedení společnosti SG Geotechnika »


Ražba průzkumné štoly VO-OL v úseku jejího rozšíření před budoucí stanicí Pankrác


Čelba průzkumné štoly VO-OL v úseku s výskytem svrchních poloh kosovského souvrství I Foto: SG Geotechnika a.s.