CZ | EN

Whistleblowing

S účinností od 15. 12. 2023 nastavujeme v souladu s legislativou nový proces, který slouží k přijímání oznámení činěných za podmínek a ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). V tomto procesu je vyloučen příjem oznámení od osob, které pro SG Geotechnika a.s. nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu Zákona a zároveň je vyloučen příjem anonymních oznámení. Ke splnění svých povinností plynoucích ze Zákona byla ze strany SG Geotechnika a.s. určena tzv. příslušná osoba, jejíž údaje jsou uvedeny níže.

Podaná oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení, datu narození nebo jiné údaje z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele a jeho kontaktní údaje.

Oznamovatel by měl mít na zřeteli, že oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé, nelze tedy oznamovat skutečnosti nepravdivé. Při podání vědomě nepravdivého oznámení nepřísluší oznamovateli ochrana dle Zákona a takové jednání může být jako přestupek sankcionováno pokutou případně jiným postihem dle příslušných právních předpisů a může po něm být požadována náhrada způsobené škody.

Příslušná osoba:
Bc. Zdeněk Mlejnek
T: +420 731 135 148
E: whistleblowing@geotechnika.cz

Vaše připomínky, návrhy, podněty můžete samozřejmě sdílet s vedením společnosti i nadále jakýmkoli vhodným komunikačním kanálem.

Zásady ochrany oznamovatelů (whistleblowing)