CZ | EN

Geologický průzkum pro metro D

Geologický průzkum pro metro D

15. 2. 2021

Realizace metra D, čtvrté linky pražské podzemní dopravy, uleví dopravě v jižní části metropole. Odborníci SG Geotechniky provádí rozsáhlý inženýrskogeologický průzkum pro bezpečnou realizaci budoucích traťových tunelů a stanic nové trasy metra D

První provozní úsek metra D (označený I.D) zahrnuje 10 stanic a jeho celková délka je zhruba 10,6 km. Začíná na Vinohradech s přestupní stanicí na linku A na Náměstí Míru, pokračuje přes Nusle (stanice Náměstí bratří Synků), Pankrác s přestupem na linku C (stanice Pankrác a Olbrachtova), do Krče (stanice Nádraží Krč a Nemocnice Krč), Libuše (stanice Nové Dvory a Libuš) a Písnice (stanice Písnice), kde bude současně vybudované nové depo. S výjimkou stanice Nádraží Krč je celá trasa podzemní. První a dopravně nejpotřebnější etapou projektu výstavby trasy I.D je úsek Pankrác – Depo Písnice.

Úsek Pankrác – Olbrachtova metra D představuje velmi náročný stavební objekt

Plánovaná trasa v okolí stanic Pankrác a Olbrachtova představuje nejproblematičtější část projektované trasy vzhledem k velmi náročnému řešení stavby, přepokládaným geotechnickým podmínkám ražby tunelů a rizikům spojeným s ovlivněním okolní zástavby v intravilánu města i stávajících objektů trasy metra C. Jednolodní ražená stanice Pankrác D je umístěna pod křižovatkou ulic Na Pankráci, Na Strži a Budějovická. Navržené technické řešení umožňuje propojení se stanicí metra Pankrác C samostatným eskalátorovým tunelem. Navazující úsek směrem ke dvoulodní ražené stanici Olbrachtova je nejsložitějším traťovým úsekem na celé trase I.D. Kromě dvoukolejných tunelů se zde nachází i velký rozplet do jednokolejného odstavného tunelu, umístěného vně trasy metra na východní straně, přímo pod stávající nadzemní vícepodlažní budovou. Na opačné straně trasy metra je navíc situována ražená jednokolejná spojka mezi trasami D a C, která je před stanicí Olbrachtova zaústěna do pravého jednokolejného traťového tunelu.

Rozsáhlý inženýrskogeologický průzkum pro bezpečnou výstavbu metra D

Pro získání komplexních geotechnických informací o horninovém prostředí a vlivu podzemní výstavby na okolí objektu realizujeme rozsáhlý doplňkový inženýrskogeologický průzkum na dvou úsecích stavby OL1 a VO-OL. V současné době realizovaný průzkum navazuje na etapy geologických průzkumných prací pro trasu metra D v letech 2010–2017. Cílem doplňkových průzkumných prací je ověření inženýrskogeologických a hydrogeologických podmínek výstavby v úsecích s nedostatečnou prozkoumaností, ověření pevnostních, přetvárných a technologických vlastností jednotlivých typů hornin a celého horninového masivu, ověření kritických úseků ražby s možným výskytem tektonických poruchových zón, ověření výskytu bludných proudů a rezistivity horninového prostředí.

>> Specialisté SG Geotechniky započali předběžný inženýrskogeologický průzkum plánované trasy v roce 1989, současně plánovaná trasa metra D představy z konce 80. let prakticky kopíruje

Současný stav geologických průzkumných prací

Průzkumné práce jsou realizované formou průzkumných štol a průzkumných vrtů z povrchu i podzemí, geofyzikálním měřením, souborem laboratorních a polních zkoušek. Ty zahrnují škálu presiometrických a hydrodynamických zkoušek, ověřování technických vlastností hornin, provádění petrografických rozborů hornin, realizaci geofyzikálních měření v průzkumných vrtech, základního korozního průzkumu nebo ověřování účinnosti injektáže horninového masivu. Ražbě průzkumných štol předcházela realizace hydrogeologických, extenzometrických a inklinometrických vrtů z povrchu, které kromě upřesnění geologických poměrů slouží pro potřeby komplexního monitoringu ražby podzemního díla. Samotná ražba průzkumných štol byla zahájena počátkem roku 2020. Dokončení všech terénních průzkumných prací je plánováno na červen 2021. Na základě vyhodnocení dokumentace průzkumných štol a vrtů, souboru terénních a laboratorních zkoušek budou posouzeny geotechnické podmínky ražby jednotlivých úseků. Výsledky komplexního souboru průzkumných prací tak budou sloužit pro návrh a bezpečnou výstavbu budoucích traťových tunelů a stanic nové trasy metra I.D.


Hloubení šachty VO-OL v prostředí břidlic bohdaleckého souvrství I Foto: SG Geotechnika a.s. 

Realizace horizontálního průzkumného vrtu presiometrického profilu I Foto: SG Geotechnika a.s.

Čtěte více v Tunel č. 4/2020