CZ | EN

Monitoring a pasportizaci stavby úseku metra D Pankrác – Olbrachtova zajistí sdružení čtyř českých společností

  • Domů
  • Aktuálně
  • Monitoring a pasportizaci stavby úseku metra D Pankrác – Olbrachtova zajistí sdružení čtyř českých společností

Monitoring a pasportizaci stavby úseku metra D Pankrác – Olbrachtova zajistí sdružení čtyř českých společností

4. 1. 2022

Foto: DPP

Komplexní geotechnický monitoring a pasportizaci stavby prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova bude zajišťovat sdružení „Krtek D monitoring,“ jehož vedoucím společníkem je firma SG Geotechnika se společnostmi INSET, GeoTec-GS a PUDIS

„Díky podpisu smlouvy s dodavateli komplexního geotechnického monitoringu a pasportizace stavby prvního úseku metra D se nám podařilo do složité skládačky metra D doplnit předposlední dílek. Jakmile získáme ten poslední, tj. pravomocné stavební povolení, můžeme začít stavět čtvrtou trasu pražského metra,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP. Stavba by dle předpokladů měla být zahájena v tomto roce, dodává Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Pasportizace pro zhodnocení stavebně-technického stavu budov nadzemní i podzemní zástavby

Úkolem pasportizace je popis a hodnocení stávajícího stavebně-technického stavu budov nadzemní i podzemní zástavby, studní, zapuštěných bazénů, zídek, plotů, stávajících tunelů metra a inženýrských sítí před jejich ovlivněním od výstavby tunelů a stanic metra v dotčeném úseku. Pasportizací bude zjištěn a zdokumentován aktuální stavebně-technický stav konstrukcí budov, stávajících tunelů, inženýrských sítí, resp. povrchů (objektů), stavební změny, stav oprav, rozsah a závažnost případných poruch stavebních konstrukcí. Dále pak aktuální dynamická odolnost objektu a stanovení přípustného dynamického zatížení vlivem déle působících otřesů a vibrací od stavební činnosti u objektů stávající zástavby nacházejících se v zóně možného ovlivnění ze strany ražby tunelů a stanic a souvisejících stavebních prací na této stavbě. Podrobná pasportizace technického stavu všech objektů v zóně ovlivnění se pořídí bezprostředně před stavbou, případně se ověří opětně těsně před zahájením stavby, zda nedošlo k změnám.

Geotechnický monitoring pro bezpečnou realizaci metra D

Geotechnický monitoring se skládá z monitoringu stávajících objektů a monitoringu raženého díla. Během výstavby trasy metra D v Praze budou v zájmových územích realizovány převáženě činnosti prováděné hornických způsobem. Z tohoto důvodu musí být během ražeb vyhodnocován vývoj případných deformací na povrchu a v blízké zástavbě. Monitoring je vždy vztažen k jednotlivým fázím výstavby. Součástí monitoringu jsou kontrolní prohlídky, repasportizace, přesná nivelace, 3D měření, náklonoměrná a deformometrická měření, v neposlední řadě měření vibrací a hluku. Zjednodušeně si lze monitoring představit jako osazení měřících bodů na sledovaných objektech a jejich pravidelné či on-line sledování a vyhodnocování. V případě monitoringu raženého díla lze zjednodušeně říci, že se jedná o sledování resp. měření chování již zhotoveného raženého díla i chování „hory“ v okolí prováděného podzemního díla. V závislosti na kontinuálních výsledcích monitoringů (on-line sledování potřebných hodnot) dochází k úpravám postupů výstavby, například velikost záběru, druh a rozsah injektáží nebo nastavení módu ražby a podobně.

Specialisté SG Geotechniky provedli rozsáhlý doplňkový inženýrskogeologický průzkum pro bezpečnou výstavbu ve dvou úsecích stavby metra D»

Zdroj: DPP