CZ | EN

Kdo jsme

Tradiční firma s moderní podobou v nepřetržitou kontinuitou od roku 1926

1926
první inženýrskogeologické pracoviště v České republice
1929
první laboratoř mechaniky zemin a hornin
140
kvalifikovaných
odborníků
380
ročně zpracovávaných projektů
8
regionálních poboček
v Česku a na Slovensku
3
zastoupení v Česku
a na Slovensku
Špičkové geotechnické a inženýrskogeologické služby s tradicí již od roku 1926

Zaměřujeme se na průzkumy, poradenství, supervize a zkušebnictví v oblasti inženýrských staveb zahrnujících podzemní, dopravní a vodohospodářské stavby. Jedinečnost a síla našich řešení spočívá v kombinaci vědomostí a zkušeností získaných na základě více než 90leté tradice a znalostí moderních evropských přístupů v oblasti přípravy a řízení významných inženýrských projektů. Disponujeme vlastními kapacitami v laboratorním a terénním zkušebnictví i v geotechnickém monitoringu staveb. Cílené investice do moderní přístrojové techniky, výsledky vlastního technického rozvoje a shromážděné znalosti nás zavazují k udržení a dalšímu rozvoji špičkové odbornosti a k poskytování komplexních, vysoce kvalitních služeb našim klientům i v dalších letech.

Úspěch našich klientů na prvním místě

Naše týmy se odborně specializují a vzájemně doplňují, což nám dovoluje vstoupit do jakékoliv fáze projektu. Disponujeme rozsáhlou lokální sítí, která je v přímém kontaktu se zákazníky a vede ke správnému pochopení problematiky a požadavků v dané lokalitě. Svými službami tradičně opřenými o vlastní výzkum a vývoj pomáháme se snažíme nabízet nejlepší řešení.
Významnou předností společnosti SG Geotechnika je její nezávislost. Nejsme kapitálově ani jinak propojeni s investory a velkými stavebními firmami, podnikajícími na trhu stavebních prací či v environmentálním oboru. Velmi si vážíme možnosti spolupracovat s nejvýznamnějšími státními investorskými organizacemi z oblasti dopravní infrastruktury a dalšími předními investory z řad velkých podniků, bank, developerů a ostatních subjektů veřejného i soukromého sektoru a pomáhat jim dosahování jejich cílů.

Působíme po celé České republice a také na Slovensku

Komplexní geotechnické a inženýrskogeologické služby poskytujeme také na Slovensku prostřednictvím společnosti GEOFOS.
Komplexní geotechnické a inženýrskogeologické služby, včetně monitoringu podzemních staveb a analýz geotechnických rizik, poskytujeme nejen v České republice, ale po celém světě


NAŠE KOMPLEXNÍ GEOTECHNICKÁ A INŽENÝRSKOGEOLOGICKÁ ŘEŠENÍ
Naši klienti si váží našich inovativních a nezávislých řešeníBezpečné, kvalitní a ekologické řízení projektů

Bezpečnost

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců a klientů společnosti SG Geotechnika je rovnocennou a neoddělitelnou součástí našich podnikatelských aktivit. SG Geotechnika a její dceřiné společnosti jsou držitelem certifikátu podle ČSN ISO 45001

Vize a strategie společnosti

Kvalita

Poskytujeme nejvyšší standard kvality našich služeb svým klientům. SG Geotechnika a dceřiné společnosti mají certifikovaný systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. V oblasti laboratorního a terénního zkušebnictví je dokladem dlouhodobě vysoké kvality prací Osvědčení o akreditaci laboratoře geomechaniky SG Geotechnika, které laboratoř poprvé získala již v roce 1995

Ekologie

Jsme si vědomi své odpovědnosti za dlouhodobou udržitelnost kvality životního prostředí i za jeho ochranu. Environmentální politika společnosti a veškeré naše aktivity jsou směřovány tak, aby měly co nejmenší dopad na životní prostředí. Zárukou je certifikovaný systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001Rozvíjíme obor geotechniky, neustále zvyšujeme kvalitu našich služeb, spolupracujeme s předními univerzitami v Česku a zahraničí a profesně rozvíjíme budoucí generaci geotechniků a inženýrských geologů

Asociace

Své znalosti a rozvoj špičkové odbornosti posilujeme členstvím v České silniční společnosti, České tunelářské asociaci, Asociaci pro rozvoj infrastruktury, Asociaci pro využití energetických produktů, Společnosti pro rozvoj silniční dopravy, Odborné radě pro BIM, Českém přehradním výboru, České asociaci konzultačních inženýrů, Asociaci výzkumných organizací či Česko-Slovenské společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství.

Univerzity

Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami a profesně rozvíjíme budoucí generaci geotechniků a inženýrských geologů, kteří u nás formou stáže, nebo pracovního poměru, získávají cenné zkušenosti pod vedením uznávaných expertů ve svém oboru. Studentům umožňujeme psaní bakalářských a diplomových prací, pro které mají k dispozici ve společnosti SG Geotechnika největší laboratoř geomechaniky a terénního měření v České republice a mnohé případové studie.

Geotechnika

Aplikovaným výzkumem a využitím nejnovějších poznatků vědy tradičně rozvíjíme obor stavební a environmentální geotechniky. Na výzkumných úkolech úzce spolupracujeme zejména s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Vysokou školou báňskou při Technické univerzitě Ostrava, Technickou univerzitou v Liberci a Akademií věd ČR.Uvědomujeme si potenciál metodiky BIM v kontextu rozvoje českého stavebnictví

V posledních letech je stále více skloňována ve stavitelství metodika BIM, digitální model stavby od projektování, přes výstavbu, a následně správu budovy, usnadňující sdílení informací ve všech etapách životního cyklu. Deklarovaná snaha o rychlé zavedení metodiky v systému veřejných zakázek je prezentována schválenou Koncepcí zavedení metody BIM v České republice.

Co znamená tato metodika pro společnost SG Geotechnika?

Příležitost

dělat věci rychleji, efektivněji, komplexněji a s vyšší užitnou hodnotou

Odpovědnost

k aktivnímu postoji k metodice BIM, bez kterého by byla pouze nefunkčním záměrem

Riziko

protože jako každý sdílený systém, vyžaduje bezpodmínečnou účast a pochopení všech zúčastněných ke svému fungování. Jakákoliv nedokonalost v procesu výstavby touto metodikou může úsilí ostatních degradovat
Z odpovědí na otázku co pro nás znamená BIM je zřejmé, že si uvědomujeme potenciál této metodiky v kontextu rozvoje stavebnictví v České republice. Naše společnost není projektovou společností a nebude tedy vytvářet konkrétní projekty v BIMU. Nicméně úspěšné zavedení BIMU v Česku, předpokládá mnohem širší účast společností a státních institucí, podílejících se na životním cyklu stavby. To s sebou nese potřebu schopnosti být spolehlivým účastníkem výše zmíněných procesů. Jednoduše řečeno – rozumět BIMU. A to je náš cíl.