CZ | EN

Silnice a železnice

Podílíme se na přípravě a realizaci majoritních silničních a železničních staveb v České republice

Poskytujeme inženýrské služby pro přípravu a realizaci stavebních prací na dopravních stavbách. Stavby infrastruktury projektujeme nejenom s ohledem na současnou poptávku, ale zároveň předvídáme budoucí požadavky na kapacitu, snižujeme dopad stavby na životní prostředí a zvyšujeme kvalitu života těch, kterým slouží. Jako geotechnický konzultant Správy železniční dopravní cesty, působíme od roku 1995, od samotného počátku rozsáhlých stavebních prací při modernizaci hlavních železničních tratí v České republice.

Kontakt

Ing. Jiří Záruba
T: +420 602 269 160
E: Jiri.Zaruba@geotechnika.cz

Komplexní geotechnické služby pro silniční a železniční stavby

 • Georadarová měření v etapě průzkumu i po dokončení stavby
 • Geotechnický průzkum pražcového podloží
 • Geotechnický, stavebnětechnický a diagnostický průzkum umělých staveb – mosty, zdi a propustky
 • Geotechnický, stavebnětechnický a diagnostický průzkum tunelů
 • Návrh konstrukce pražcového podloží
 • Konzultace při řešení geotechnické problematiky v rámci zpracování projektové dokumentace
 • Geotechnický dozor při realizaci železničních staveb – železniční svršek, železniční spodek, umělé stavby
 • Kontrolní zkoušky zemních plání a konstrukčních vrstev, laboratorní zkoušky materiálů podkladních vrstev, kameniva kolejového lože a při budování náspů a zářezů
 • Kontrolní laboratorní a polní zkoušky související s budováním železničních tratí a jejich opravou a údržbou
 • Průzkumy, projekty a realizace prací na zajištění skalních stěn a svahů
 • Matematické modelování a návrhy geotechnických konstrukcí včetně sanací sesuvů

Reference

Propojujeme lidi a místa chytřejšími a efektivnějšími způsoby

Novostavba železniční trati Praha-Smíchov – Beroun, Berounský tunel – Podrobný geotechnický průzkum pro výstavbu nové vysokorychlostní trati na III. železničním koridoru, vedené převážně tunelem

Modernizace železniční trati Praha–Bubny – Praha–Výstaviště – Kontrolní a dozorová geotechnická činnost, geotechnický monitoring, pasportizace, laboratorní a polní zkoušky a poradenská činnost pro modernizaci, zdvoukolejnění a elektrizaci trati

Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru – Geotechnický dozor při provádění průzkumů, projektování a realizaci staveb, modernizované úseky Sudoměřice–Votice, Tábor–Sudoměřice a Votice–Benešov u Prahy byly oceněny tituly Železniční stavba roku 2022, Stavba roku 2016 a Česká dopravní stavba roku 2013

Výstavba dálnice D35 – Geotechnický průzkum, monitoring a geotechnický dozor stavby vybraných úseků, úsek D35 Sedlice – Opatovice byl oceněn Cenou Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba úseku dálnice D3, Ševětín–Borek – Výkon stavebního dozoru díla a operativní řešení nastalých geotechnických výzev, které vedly v některých případech k zásadní změně projektové dokumentace

Rozšiřování dálničních komunikací D1 a D3, Slovensko – Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, návrh opatření k přestavbě, sledování geotechnických parametrů a komplexní geotechnický monitoring pro ražbu tunelů na D1 a D3, nový úsek D3 byl oceněnen třemi tituly, včetně titulu Stavba roku 2017

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice – Geotechnický dozor, kontrolní zkoušky a konzultační činnost pro modernizaci železniční tratě procházející poddolovaným územím Karvinska

Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín – Geotechnický dozor, konzultační činnost a laboratorní zkoušky při rekonstrukci důležitého železničního uzlu mezi Českou republikou a Polskem

Výstavba úseku D8 Lovosice – Řehlovice – Zpracování komplexního geotechnického řešení stavby, včetně nadstandardních ekologických opatření s ohledem na CHKO České středohoří

Stavba D3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí – Kompletní geotechnický servis pro zhotovitele stavby, zahrnující geotechnický monitoring a terénní zkoušky

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc – Geotechnický dozor a kontrolní zkoušky při rekonstrukci žst. Olomouc, jednoho z největších železničních uzlů v České republice

Rekonstrukce Jablunkovských tunelů, Mosty u Jablunkova – Geotechnický monitoring na stavbě, geotechnické průzkumy a analýzy pro upřesnění vlastností horninového prostředí po závalu, technickému řešení závalu byla udělena Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČKAIT 2013

Vylehčený násyp R6 Jenišov – Nové Sedlo – Návrh a geotechnický dozor stavby největšího vylehčeného násypu postaveného nejen v Česku, ale pravděpodobně také v Evropě

Modernizace železniční trati Trnava – Nové Mesto nad Váhom, Slovensko – Technický a geotechnický dozor pro komplexní modernizaci železniční tratě a zvýšení traťové rychlosti na 160 km/hod