Člen skupiny
CZ | EN

Prestižní Cena akademika Quido Záruby

Prestižní Cena akademika Quido Záruby

16. 5. 2019

Cena akademika Quido Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky 

Hlavní město Praha hostí mezinárodní konferenci Pražské geotechnické dny zaměřenou na problematiku komplexního geotechnického řešení nestabilních území. Konferenci organizuje se svými partnery a záštitami předních odborných institucí, česká společnost SG Geotechnika, člen skupiny PURUM KRAFT. V rámci konference bude předána tradiční Cena akademika Quido Záruby, velikána československé aplikované vědy, který zásadním způsobem ovlivnil vývoj nejen české a slovenské, ale především evropské inženýrské geologie. 

Profesor Quido Záruba, osobnost stojící za celou generací špičkových inženýrských geologů

K blížícímu se 20. výročí předávání prestižní Ceny akademika Quido Záruby je příhodné připomenout myšlenky zakladatele oboru inženýrské geologie v tehdejším Československu, který stál u zrodu nejen samotného multidisciplinárního oboru geologie, ale také většiny významných inženýrských staveb budovaných po druhé světové válce. Pozdější akademik profesně ovlivnil, dá se říci, vychoval, celou generaci špičkových geologů, a jehož nové pojetí aplikované geologie ve stavebnictví mělo a dodnes má nebývalý mezinárodní význam.

Zakladatel disciplíny inženýrské geologie v Československu i Evropě

Inženýrská geologie se začala systematicky pěstovat ve firmě otce Quido Záruby založené před koncem 19. století, kde byl Záruba v roce 1926 pověřen založit sondovací oddělení pro zjišťování geologických poměrů při stavbě inženýrských děl. V roce 1945 byl Záruba povolán na ČVUT Praha, aby zde opětovně zřídil Geologický ústav na Fakultě inženýrského stavitelství. V následujícím roce byl jmenován profesorem a poté i vedoucím katedry geologie a zakládání staveb. Od té doby zásadně ovlivňoval vývoj inženýrské geologie nejenom v celém Československu, ale i Evropě, která v té době byla nucena reagovat na výsledky vědeckotechnického pokroku ve stavebnictví a na jeho nebývalý rozvoj.  

>> K roku 1926 datujeme založení prvního inženýrskogeologického pracoviště v Česku, dnešní společnosti SG Geotechnika 

Na 240 vědeckých statí a publikací, které formovaly současný multidisciplinární obor inženýrské geologie

Právě Quido Záruba stojí za myšlenkou, že výstupem šetření inženýrských geologů nemůže být pouze geologický profil s vyznačením základních vlastností přítomných zemin a hornin, ale že je třeba studovat a předvídat i deformační odezvu horninového masivu na různé varianty inženýrských zásahů do jeho původního stavu. Jeho přístup vyžadoval aplikaci nových geotechnických specializací jako je mechanika zemin a hornin, laboratorní i polní zkušebnictví, monitoring, petrografie, stavební geofyzika a v neposlední řadě matematické modelování chování zemin a hornin za různých podmínek. Současně Quido Záruba zdůrazňoval, že i při rozvoji inženýrského přístupu založeném na rozvoji těchto nových disciplín, nikdy nelze ztratit ze zřetele apriorní pochopení přírodních procesů, které vždy předurčují vlastnosti zemin i hornin a jejich budoucí odezvu na změnu původních podmínek v důsledku budování inženýrského díla. Zárubův vklad do inženýrské geologie a geotechniky vždy byl a stále bude aktuální.

Prestižní ocenění pro mladé geology a geotechniky udržuje nejen v České republice povědomí o mezinárodní významnosti československého profesora

Profesor Záruba byl také zakládajícím členem a prvním prezidentem Mezinárodní organizace pro inženýrskou geologii, IAEG. Jeho mimořádný význam shrnul profesor Arnould na Pražských geotechnických dnech v roce 1999 slovy:

„První kroky Mezinárodní organizace pro inženýrskou geologii jsou spojeny s velkou rolí profesora Záruby a jeho československých kolegů. Bylo zřejmé, že Praha byla tehdy privilegovaným vědeckým centrem inženýrské geologie a že nebýt událostí spojených s rokem 1968, mohla být tato role ještě významně větší. Profesor Záruba byl velký vědec a zároveň i vynikající praktický inženýr, oslňující čestný člověk, velmi vzdělaný, vždy spolehlivý přítel. Při spolupráci vždy uměl přirozeně navodit tvůrčí a dělnou atmosféru.“ 

Zárubovo Sondovací oddělení z roku 1926, bylo po znárodnění v roce 1948 začleněno jako celek se všemi odbornými pracovníky do organizace, ze které vzešla známá Stavební geologie, dnešní SG Geotechnika a.s. Společnost SG Geotechnika, založená na odkazu profesora Záruby, téměř dvě dekády iniciuje a organizuje předávání Ceny akademika Quido Záruby, která připomíná význam myšlenek zakladatele oboru a nadále podporuje rozvoj inženýrské geologie a geotechniky. Její dosavadní nositelé, kteří se řadí ke známým osobnostem ve svém oboru, jsou toho důkazem.

V letošním ročníku bude uděleno již 18. ocenění za nejhodnotnější a nejzajímavější práce pro mladé inženýrské geology a geotechniky z oblasti praxe a výzkumu.

>> 27. ročník Pražských geotechnických dní – Komplexní geotechnické řešení nestabilních území