Člen skupiny
CZ | EN

Zlatá medaile akademika Quida Záruby za celoživotní dílo

Zlatá medaile akademika Quida Záruby oceňuje mimořádné osobnosti v oboru za celoživotní přínos pro rozvoj inženýrské geologie

Medaile akademika Quida Záruby vznikla v roce 1999 s cílem připomínat formou ocenění významných osobností v oboru inženýrské geologie a geotechniky, odkaz zakladatele československé a světové inženýrské geologie, akademika Quida Záruby. Akademik Quido Záruba byl jedním z otců myšlenky založit Mezinárodní organizaci inženýrské geologie (IAEG). V roce 1968 se pak stal jejím prvním prezidentem. Vytvořil moderní koncept inženýrské geologie, kterou chápal jako úzké sepětí věd technických a přírodních. Stal se zakladatelem tohoto nového vědního i aplikovaného oboru na ČVUT v Praze a vychoval celou generaci špičkových, ve světě i doma uznávaných osobností.


Pravidla

Zlatá medaile akademika Quida Záruby je určena pro významné osobnosti v oboru za mimořádný přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky. Hodnocení a výběr vítěze provádí každoročně nezávislá komise. Cenu uděluje SG Geotechnika společně s Českou asociací inženýrských geologů, Slovenskou asociací inženýrských geologů a Českou a slovenskou společností pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství.

Pravidla pro udělování Zlaté medaile akademika Quida Záruby za celoživotní dílo


Nositelé Zlaté medaile akademika Quida Záruby za celoživotní přínos

Ing. Otto Horský, CSc.

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě, pedagog, hlavní poradce ministerstva stavebnictví pro inženýrskou geologii na Kubě, generální ředitel česko-španělské akciové společnosti působící v geologii a ekologii, recenzent odborných časopisů a autor více než 150 odborných publikací.

Curriculum vitae


prof. RNDr. Rudolf Ondrášik, DrSc.

Absolvent Fakulty geologicko-geografických věd v Bratislavě, pedagog, vědec, první předseda Únie geologických asociácií Slovenska a předseda Slovenskej asociácie inžinierskych geológov.

Curriculum vitae


Ing. Lumír Woznica, CSc.

Absolvent Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, pedagog, vědec, specialista v oboru aplikované geologie, který v poválečném období patří k nejvýznamnějším odborníkům, kteří zavedli inženýrskou geologii do nejširší praxe, a to zejména v oboru velkých vodních staveb u nás i v zahraničí.

Curriculum vitae


Ing. Stanislav Novosad, CSc.

Absolvent Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT, pedagog, vědec, mezinárodně uznávaný specialista na svahové deformace a prezident Komise pro sesuvy Mezinárodní asociace inženýrské geologie.

Curriculum vitae


prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.

Absolvent Stavební fakulty ČVUT a Přírodovědecké fakulty UK, pedagog, vědec, ředitel Geologického ústavu ČSAV a předseda České asociace inženýrských geologů.

Curriculum vitae


doc. Ing. Jan Rybář, CSc.

Absolvent Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT, vědec, pedagog, mezinárodně uznávaný specialista na sesuvy a jiné nebezpečné geodynamické jevy, prezident České národní skupiny Mezinárodní asociace inženýrské geologie a předseda Vědecké rady Akademie věd ČR.

Curriculum vitae


prof. Ing. Milan Matula, DrSc. et CSc.

Absolvent Stavební fakulty SVŠT v Bratislavě, viceprezident Mezinárodní asociace inženýrských geologů, vědec, mezinárodně uznávaný specialista na inženýrskogeologické mapování, pedagog a autor více než 200 odborných publikací.

Curriculum vitae


Vladimír Petřina

Absolvent Akademického gymnázia Štěpánská a zkušený laboratorní specialista, který se významně podílel na programech modernizace bezesporu nejkomplexnější a technicky nejvyspělejší laboratoře mechaniky zemin společnosti SG Geotechnika, které byly v té době pokrokem celého laboratorního zkušebnictví mechaniky zemin v České republice.

Curriculum vitae


Ing. Vítězslav Herle

Absolvent Stavební fakulty ČVUT, dlouholetý předseda Technické normalizační komise pro obor geotechnika, delegát České republiky v mezinárodní komisi CEN TC 396 pro zemní práce a člen komisí Ministerstva dopravy, který se zúčastnil zpracování řady mezinárodních norem, českých národních norem a technických předpisů.

Curriculum vitae


Ing. Jiří Růžička, CSc.

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě, inženýrský geolog, pedagog, vědec a soudní znalec pro obory poddolování, geomechanika a oceňování ložisek nerostných surovin.

Curriculum vitae


doc. Ing. Karel Drozd, CSc.

Absolvent Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, pedagog, vědec, specialista na inženýrskou seismologii, který vedl geotechnické expedice v Jižní Americe, pracoval na výzkumech pro NASA, působil jako expert OSN v Nepálu a v Česku vedl a rozvíjel oddělení polních zkoušek.

Curriculum vitae


RNDr. Jan Marek, CSc.

Absolvent Přírodovědecké fakulty UK, pedagog, předseda České asociace inženýrských geologů, držitel dvou Zlatých medailí akademika Quida Záruby za celoživotní dílo a osobnost zařazená mezi 2000 nejvýznamnějších osobností současnosti Mezinárodním biografickým centrem Cambridge v roce 2002.

Curriculum vitae


Ing. Otakar Vrba

Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, zkušený inženýrský geolog, autorizovaný geotechnik, soudní znalec pro obor geotechnika a zakládání staveb a excelentní reprezentant Zárubova komplexního pojetí inženýrské geologie.

Curriculum vitae


prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.

Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, pedagog a vědec, který vedl dvacet let Katedru hydrogeologie a inženýrské geologie na Přírodovědecké fakultě UK a významně se podílel na rozvoji laboratoří mechaniky zemin a přípravě technických norem.

Curriculum vitae


doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.

Absolvent Stavební fakulty ČVUT Praha, pedagog, vědec, nezávislý autorizovaný inženýr v geotechnice, zakladatel a garant Ceny akademika Quida Záruby pro mladé geotechniky a inženýrské geology a nositel medaile České tunelářské asociace za celoživotní příspěvek k rozvoji tunelářského stavitelství v Česku.

Curriculum vitae


Ing. Yann Leblais

Dlouhodobý president francouzské národní skupiny mezinárodní tunelářské asociace ITA–AITES, uznávaný specialista na podzemní stavby a geotechniku, člen představenstva SG Geotechniky, který se významně zasloužil o pokrok v geotechnice podzemních staveb v Česku.


Ing. Jan Dobr – in memoriam

Významný vedoucí oblasti geotechniky v SG Geotechnice, jehož zásluhou se v SG Geotechnice řešila převážná většina výzkumných a rozvojových prací v oboru v tehdejším Československu a SG Geotechnika se tak podílela zásadním vlivem na rozvoji inženýrské geologie a geotechniky.