CZ | EN

Zlatá medaile akademika Quida Záruby za celoživotní dílo

Zlatá medaile akademika Quida Záruby oceňuje mimořádné osobnosti v oboru za celoživotní přínos pro rozvoj inženýrské geologie

Zlatá medaile akademika Quida Záruby vznikla v roce 1999. Formou ocenění významných osobností v oboru inženýrské geologie a geotechniky připomíná odkaz zakladatele československé a světové inženýrské geologie, akademika Quida Záruby. Quido Záruba byl jedním z otců myšlenky založit Mezinárodní organizaci inženýrské geologie (IAEG). V roce 1968 se pak stal jejím prvním prezidentem. Vytvořil moderní koncept inženýrské geologie, kterou chápal jako úzké sepětí věd technických a přírodních. Stal se zakladatelem tohoto nového vědního i aplikovaného oboru na ČVUT v Praze a vychoval celou generaci špičkových, ve světě i doma uznávaných osobností. Zlatá medaile akademika Quida Záruby oceňuje významné osobnosti v oboru za mimořádný přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky.


Nositelé Zlaté medaile akademika Quida Záruby za celoživotní přínos

Ing. Otto Horský, CSc.

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě, pedagog, hlavní poradce ministerstva stavebnictví pro inženýrskou geologii na Kubě, generální ředitel česko-španělské akciové společnosti působící v geologii a ekologii, recenzent odborných časopisů a autor více než 150 odborných publikací.

Curriculum vitae


RNDr. Jan Marek, CSc.

Absolvent Přírodovědecké fakulty UK, pedagog, předseda České asociace inženýrských geologů, držitel dvou Zlatých medailí akademika Quida Záruby za celoživotní dílo a osobnost zařazená mezi 2000 nejvýznamnějších osobností současnosti Mezinárodním biografickým centrem Cambridge v roce 2002.

Curriculum vitae


RNDr. Jan Schröfel

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, vynikající pedagog a geolog, který se podílel na řešení praktických inženýrskogeologických problémů, zakládající člen Unie geologických asociací a předseda pražské pobočky České asociace inženýrských geologů.

Curriculum vitae


RNDr. Jan Král

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, inženýrský geolog a autorizovaný inženýr pro geotechniku, pedagog a místopředseda zkušební komise pro geotechniku České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

Curriculum vitae


doc. Ing. Karel Drozd, CSc.

Absolvent ČVUT Praha, specialista na mechaniku hornin, terénní zkušebnictví a seismické inženýrství, konzultant, pedagog, supervizor, expert na řadě zahraničních zakázek a autor významných geotechnických publikací.

Curriculum vitae


prof. RNDr. Rudolf Ondrášik, DrSc.

Absolvent Fakulty geologicko-geografických věd v Bratislavě, pedagog, vědec, první předseda Únie geologických asociácií Slovenska a předseda Slovenskej asociácie inžinierskych geológov.

Curriculum vitae


Ing. Lumír Woznica, CSc.

Absolvent Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, pedagog, vědec, specialista v oboru aplikované geologie, který v poválečném období patří k nejvýznamnějším odborníkům, kteří zavedli inženýrskou geologii do nejširší praxe, a to zejména v oboru velkých vodních staveb u nás i v zahraničí.

Curriculum vitae


Ing. Stanislav Novosad, CSc.

Absolvent Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT, pedagog, vědec, mezinárodně uznávaný specialista na svahové deformace a prezident Komise pro sesuvy Mezinárodní asociace inženýrské geologie.

Curriculum vitae


prof. Ing. Jaroslav Pašek, DrSc.

Absolvent Stavební fakulty ČVUT a Přírodovědecké fakulty UK, pedagog, vědec, ředitel Geologického ústavu ČSAV a předseda České asociace inženýrských geologů.

Curriculum vitae


doc. Ing. Jan Rybář, CSc.

Absolvent Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT, vědec, pedagog, mezinárodně uznávaný specialista na sesuvy a jiné nebezpečné geodynamické jevy, prezident České národní skupiny Mezinárodní asociace inženýrské geologie a předseda Vědecké rady Akademie věd ČR.

Curriculum vitae


prof. Ing. Milan Matula, DrSc. et CSc.

Absolvent Stavební fakulty SVŠT v Bratislavě, viceprezident Mezinárodní asociace inženýrských geologů, vědec, mezinárodně uznávaný specialista na inženýrskogeologické mapování, pedagog a autor více než 200 odborných publikací.

Curriculum vitae


Vladimír Petřina

Absolvent Akademického gymnázia Štěpánská a zkušený laboratorní specialista, který se významně podílel na programech modernizace bezesporu nejkomplexnější a technicky nejvyspělejší laboratoře mechaniky zemin společnosti SG Geotechnika, které byly v té době pokrokem celého laboratorního zkušebnictví mechaniky zemin v České republice.

Curriculum vitae


Ing. Vítězslav Herle

Absolvent Stavební fakulty ČVUT, dlouholetý předseda Technické normalizační komise pro obor geotechnika, delegát České republiky v mezinárodní komisi CEN TC 396 pro zemní práce a člen komisí Ministerstva dopravy, který se zúčastnil zpracování řady mezinárodních norem, českých národních norem a technických předpisů.

Curriculum vitae


Ing. Jiří Růžička, CSc.

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě, inženýrský geolog, pedagog, vědec a soudní znalec pro obory poddolování, geomechanika a oceňování ložisek nerostných surovin.

Curriculum vitae


doc. Ing. Karel Drozd, CSc.

Absolvent Fakulty inženýrského stavitelství ČVUT v Praze, pedagog, vědec, specialista na inženýrskou seismologii, který vedl geotechnické expedice v Jižní Americe, pracoval na výzkumech pro NASA, působil jako expert OSN v Nepálu a v Česku vedl a rozvíjel oddělení polních zkoušek.

Curriculum vitae


RNDr. Jan Marek, CSc.

Absolvent Přírodovědecké fakulty UK, pedagog, předseda České asociace inženýrských geologů, držitel dvou Zlatých medailí akademika Quida Záruby za celoživotní dílo a osobnost zařazená mezi 2000 nejvýznamnějších osobností současnosti Mezinárodním biografickým centrem Cambridge v roce 2002.

Curriculum vitae


Ing. Otakar Vrba

Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, zkušený inženýrský geolog, autorizovaný geotechnik, soudní znalec pro obor geotechnika a zakládání staveb a excelentní reprezentant Zárubova komplexního pojetí inženýrské geologie.

Curriculum vitae


prof. Ing. Jiří Škopek, DrSc.

Absolvent Stavební fakulty ČVUT v Praze, pedagog a vědec, který vedl dvacet let Katedru hydrogeologie a inženýrské geologie na Přírodovědecké fakultě UK a významně se podílel na rozvoji laboratoří mechaniky zemin a přípravě technických norem.

Curriculum vitae


doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.

Absolvent Stavební fakulty ČVUT Praha, pedagog, vědec, nezávislý autorizovaný inženýr v geotechnice, zakladatel a garant Ceny akademika Quida Záruby pro mladé geotechniky a inženýrské geology a nositel medaile České tunelářské asociace za celoživotní příspěvek k rozvoji tunelářského stavitelství v Česku.

Curriculum vitae


Ing. Yann Leblais

Dlouhodobý president francouzské národní skupiny mezinárodní tunelářské asociace ITA–AITES, uznávaný specialista na podzemní stavby a geotechniku, člen představenstva SG Geotechniky, který se významně zasloužil o pokrok v geotechnice podzemních staveb v Česku.


Ing. Jan Dobr – in memoriam

Významný vedoucí oblasti geotechniky v SG Geotechnice, jehož zásluhou se v SG Geotechnice řešila převážná většina výzkumných a rozvojových prací v oboru v tehdejším Československu a SG Geotechnika se tak podílela zásadním vlivem na rozvoji inženýrské geologie a geotechniky.