CZ | EN

Cena akademika Quida Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky

Cena akademika Quida Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky oceňuje špičkové mladé odborníky za mimořádné a nejzajímavější práce v oboru

Cena, udělovaná mladým inženýrským geologům a geotechnikům za nejhodnotnější a nejzajímavější práce v oboru, připomíná význam myšlenek a profesní odkaz akademika Quida Záruby, zakladatele oboru inženýrské geologie, který zásadním způsobem ovlivnil vývoj nejen české a slovenské, ale i světové inženýrské geologie. Připomíná, že je na co navazovat, v čem pokračovat, a že je možné dosáhnout výjimečnosti v odborné práci i na mezinárodním poli. Společnost SG Geotechnika, založená na odkazu akademika Záruby, iniciuje a organizuje předávání ceny již více než dvě dekády. Její dosavadní nositelé patří ke špičkovým a v odborné veřejnosti uznávaným odborníkům v České republice a na Slovensku.


Historie

První Cena akademika Quida Záruby byla udělena za práce uskutečněné v roce 2001. Cenu předává SG Geotechnika za podpory profesních organizací a akademických pracovišť, kde se inženýrská geologie a geotechnika přednáší. Stalo se tradicí, že se cena předává na mezinárodní konferenci Pražské geotechnické dny za účasti významných zahraničních odborníků. Od roku 2008 byla soutěž postupně otevřena i pro mladé odborníky ze Slovenské republiky. Současně s tím byla hodnotící komise doplněna o vedoucí kateder geotechniky a inženýrské geologie slovenských vysokých škol a Slovenskou asociaci inženýrských geologů. Lze tedy konstatovat, že z hlediska Zárubovy ceny, je Česká i Slovenská republika jeden prostor.


Pravidla

Cena akademika Quida Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky je udělována za nejhodnotnější a nejzajímavější práce v oblasti praxe a výzkumu v oborech Mechanika zemin, Mechanika hornin, Inženýrská geologie, Podzemní stavby, Zakládání staveb, Geotechnický a Inženýrskogeologický průzkum a Environmentální geotechnika. V současné době má dvě kategorie, jednu pro práce aplikované inženýrské geologie nebo geotechniky, a druhou pro práce teoretické. Kandidáti na cenu nesmí v roce, za který se cena uděluje, překročit věkovou hranici 36 let.

Pravidla pro udělování Ceny akademika Quida Záruby


Nominace na Cenu akademika Quida Záruby

Nominace na Cenu akademika Quida ZárubyNositelé Ceny akademika Quida Záruby


2023

Mgr. Tomáš Mohyla, Ph.D.

Univerzita Karlova, Praha

Laboratorní výzkum tuhosti nenasycené zeminy v oboru velmi malých a malých přetvoření
2022

Marco Loche, M.Sc., Ph.D.

Univerzita Karlova, Praha

Thermo-hydro-mechanické sdružené procesy v úlohách stability svahu: pokročilé experimenty a víceúrovňové modelování
2021

Mgr. Jan Jerman, M.Sc.

Univerzita Karlova, Praha

Development and validation of a hypoplastic model for soft clays incorporating rate effects and strength anisotropy
2020

Mgr. Jakub Roháč

Univerzita Karlova, Praha

Experimentálne stanovenie šmykovej pevnosti zemín z oblasti zosuvu Dobkovičky a vývoj korelačných vzťahov medzi pevnosťou zemín a ich fyzikálnymi vlastnosťami
2019

Ing. Jan Faltýnek, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze

Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty


RNDr. Tereza Šmejkalová

SG Geotechnika a.s.

Hlína a jíl v české inženýrskogeologické praxi
2018

Ing. Jakub Panuška, Ph.D.

Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Elastic properties of natural sands with fines measured by bender/extender elements


Mgr. Pavel Tůma

PUDIS a.s.

Metoda klíčových bloků a její praktické využití na tunelových stavbách
2017

RNDr. Václav Hájek

GeoTec-GS, a.s.

Navýšení vnitřní výsypky dolu Bílina 2015–2017
2016

Mgr. Zdeňka Pastyriková, Ph.D.

SG Geotechnika a.s.

Výzkum a inovace horninového prostřední vápennými aditivy


Mgr. Rudolf Tornyai, Ph.D.

UK Bratislava

Aplikácia neurónovej siete při hodnotení zosuvného hazardu
2015

Ing. Jakub Stacho, Ph.D.

Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Analýza navrhovania pilót so zohľadnením technológie zhotovovania
2014

Ing. Josef Rott, Ph.D.

Univerzita Karlova, Praha

Formulace vrozené anizotropie tuhosti jílů v oboru velmi malých přetvoření a její ověření ve zpětné analýze součinitele bočního tlaku v klidu K0 brněnského téglu v oblasti tunelu Královo Pole
2013

Ing. Miroslav Brouček, Ph.D.

České vysoké učení technické v Praze

Podloží ovlivněné prouděním podzemní vody
2012

RNDr. Vladislava Kostkanová, Ph.D.

Univerzita Karlova, Praha

Mechanické chování proměnlivě nasycených jílovitých výsypek
2011

RNDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

Univerzita Karlova, Praha

Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
2010

Ing. Michal Doněk

Vysoké učení technické v Brně

Osově zatížené skupiny pilot
2009

Mgr. Jan Najser

Univerzita Karlova, Praha

Modelling of Lumpy Clay Fills
2008

RNDr. Marek Laho, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislavě

Inžinierskogeologický atlas hornín Slovenska
2007

RNDr. David Mašín, M. Phil., Ph.D.

Univerzita Karlova, Praha

Vývoj hypoplastických konstitučních modelů pro nestandardní geomateriály
2006

Mgr. Lucie Bohátková

SG Geotechnika a.s.

Silnice I/35, tunel Hřebeč – sanace sesuvu
2005

RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D.

Univerzita Karlova, Praha

Hodnocení horninového masivu při aplikaci NRTM v poruchových zónách tunelu Mrázovka v Praze
2004

Ing. Alexandr Butovič

SATRA, spol. s.r.o., Praha

Projekt a řízení průzkumné štoly pro tunel Královská obora
2003

Ing. Lumír Miča, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně

Chování vyztužených zemin v podkladních vrstvách
2002

Ing. Marian Marschalko, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Projekt Fondu rozvoje vysokých škol – FRVŠ 415 F 1 – Inženýrská geologie – výukový CD-ROM
2001

Ing. Jan Novotný, CSc.

Ústav mechaniky a struktury hornin Akademie věd ČR

Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách