CZ | EN

Hydrogeologie a životní prostředí

Chráníme životní prostředí a pro dopravní, průmyslové a vodohospodářské projekty, navrhujeme inženýrská řešení, která splňují principy udržitelného rozvoje

Pro každou společnost může provoz jejích zařízení a provozování podnikatelské činnosti představovat celou řadu bezpečnostních a ekologických rizik. Přebíráme tato rizika a minimalizujeme jejich dopad. Pracovníci SG Geotechniky a.s. provádí jak průzkumy a monitoring znečištění všech složek životního prostředí, analýzy rizik spojených s kontaminací či starými ekologickými zátěžemi, včetně návrhu řešení sanačních prací, tak komplexní projektovou dokumentaci pro ochranu vodních zdrojů a správu povrchových i odpadních vod. Naši odborníci čerpají z rozsáhlých zkušeností, získaných na významných vodohospodářských stavbách. Od přehrad vltavské kaskády a sypaných přehradních hrází, přes odkaliště většiny tepelných elektráren, štolový přivaděč Želivka a další podzemní štoly, kanalizační sběrače, až po ochranné protipovodňové hráze, plavební stupeň Děčín, nebo obnovu rybníka Jordán.


Kontakt

Mgr. Aleš Kunovjánek
T: +420 724 055 113
E: Ales.Kunovjanek@geotechnika.czHYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM A MONITORING, VČETNĚ ZNEČIŠTĚNÍ SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Provádíme regionální a podrobné hydrogeologické průzkumy a monitorujeme znečištění životního prostředí pro dopravní stavby, energetiku, obce, průmysl, developerské firmy a zemědělství. V rámci průzkumu znečištění složek životního prostředí navrhujeme a projektujeme řešení sanačních prací.

Zaměřujeme se především na průzkumy pro ražby podzemních děl, stavbu dálnic, silnic a železnic; úložiště popelovin, odkaliště; skládky komunálního a nebezpečného odpadu, stavby kanalizací; skládky průmyslového odpadu, zařízení a provozy, technologické celky; bytové, obchodní a průmyslové výstavby.

VYHLEDÁVÁNÍ, BUDOVÁNÍ A OCHRANA VODNÍCH ZDROJŮ, VSAKOVÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD

Zajišťujeme vyhledávání a výstavbu vodních zdrojů pro obce a soukromníky, bytovou, obchodní a průmyslovou výstavbu. Provádíme vsakovací zkoušky pro stanovení vsakovací kapacity podloží pro vsakování srážkových vod.

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY


Pro vodohospodářské stavby zajišťujeme hydrogeologický průzkum a monitoring, především poldrů, přehrad, plavebních komor a jezů. Pro státní správu a samosprávu vytváříme plány protipovodňových opatření.

ENVIRONMENTÁLNÍ AUDITY DUE DILIGENCE

Naši odborníci provádí ekologické audity pro stanovení ekologických rizik a plnění požadavků ekologické legislativy, které vyplývají pro zájemce o koupi podniku, pozemku, skladového areálu a případně jiných nemovitostí. V rámci ekologického auditu nabízíme také audity souladu s právními požadavky v oblasti BOZP.IPPC, ZÁKLADNÍ ZPRÁVA


Nabízíme zpracování zavedení Integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) a zpracování Základní zprávy dle novely zákona o integrované prevenci (zák. č. 69/2013), která je v účinnosti od roku 2013.

EKOLOGICKÉ SLUŽBY


Zajišťujeme dokumentaci pro posouzení vlivů a koncepcí na životní prostředí EIA (Environmental Impact Assessment) a SEA (Strategic Environmental Assessment). Poskytujeme konzultační podporu při&nbsop;zavádění EMS – ISO 14001 a 18001. Hodnotíme udržitelné výstavby budov dle standardů BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) a prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami.


Reference

Partnerství s přírodou vytváří lepší budoucnost

Hydrogeologické poměry v příhraničním území Hrádecka a Frýdlantska – Monitoring povrchové a podzemní vody v rámci projektu Turów III. etapa

Štolový přivaděč pitné vody Želivka – Kontinuální monitoring pro ochranu pitné vody nejen pro Prahu, ale i pro další přilehlé oblasti

Sanace odvodňovacích vrtů v městské části Brno – Bystrc – Kompletní sanační řešení odvodňovacího systému města, které je svým rozsahem jednou z největších sanací sesuvů v městské zástavbě v posledních desetiletích v České republice

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně – Dlouhodobé sanační a injektážní práce pro zajištění bezpečného provozu nejrozsáhlejšího energetického díla v Česku

Obnova rybníka Jordán, Tábor – Inženýrskogeologické a geotechnické služby pro obnovu vodní nádrže Jordán, nejstarší přehradní nádrže ve střední Evropě

Stavba retenční nádrže Jeneweinova, Brno – Komplexní geotechnická měření a pasportizace objektů v průběhu výstavby retenční nádrže, zabraňující nadměrnému znečišťování řeky Svratky a Svitavského náhonu

Navýšení kapacity skládky komunálního odpadu, Košťálov u Semil – Komplexní analýza geotechnických rizik pro stanovení bezpečného navýšení kapacity skládky

Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov – Komplexní geotechnický servis pro budování čtyř velkokapacitních nádrží, které jsou svým konstrukčním řešením i ekologickým přínosem ojedinělým dílem, oceněným titulem Stavba roku 2012

Sanace skládky nebezpečných odpadů, Chabařovice – Expertní posouzení příčin sesuvu, zabezpečení tělesa skládky nebezpečného odpadu, ohrožující kontaminací okolní prostor