CZ | EN

27. Odborný geotechnický seminář o zemních pracích a udržitelném rozvoji

  • Domů
  • Aktuálně
  • 27. Odborný geotechnický seminář o zemních pracích a udržitelném rozvoji

27. Odborný geotechnický seminář o zemních pracích a udržitelném rozvoji

5. 3. 2024

Zamyšlení nad dopravními stavbami v klimatickém století, analýza uhlíkové stopy nebo švédský přístup k udržitelnosti. Přinášíme výběr nejzajímavějších příspěvků ze 27. Odborného geotechnického semináře a jejich dopad na praxi ve stavebnictví

V úterý 27. února 2024 se uskutečnil již dvacátý sedmý Odborný geotechnický seminář, který přinesl poutavé diskuse o zemních pracích a udržitelném rozvoji. Tato problematika bude v blízké budoucnosti velmi akcentována, a i v oblasti zemních prací se budeme velmi brzy zabývat životním cyklem zemních konstrukcí a uhlíkovou stopou jednotlivých činností na stavbě a výsledných konstrukcích.

Zamyšlení nad postavením dopravních staveb v klimatickém století

Prvním příspěvkem semináře bylo obecné zamyšlení nad postavením dopravních staveb v současném století, které je často označováno jako klimatické. RNDr. Tereza Šmejkalová a Ing. Kamila Sirotná prezentovaly analýzu, která nás přivedla k úvahám o životním cyklu silničních staveb, který tvoří v současnosti zhruba 15 % celosvětových emisí CO2.

Stabilita svahů v kontextu vegetačních úprav

Kolektiv pracovníků České zemědělské univerzity a Ředitelství silnic a dálnic ČR představil příspěvek věnovaný problematice stability svahů v kontextu vegetačních úprav. Vegetační úpravy obvykle zakončují zemní práce a výstavbu zemních těles. Příspěvek zdůraznil význam vhodného výběru rostlin pro vegetační pokryv, který může podstatně ovlivnit vznik potenciálních svahových nestabilit a životnost zemních konstrukcí.

Analýza uhlíkové stopy při úpravě zemin fluidními popílky versus vápnem

Ing. Richard Dvořák ze společnosti Skanska představil nový fenomén v oblasti zemních prací, a to posouzení životního cyklu a analýzu uhlíkové stopy pro úpravu zemin fluidními popílky ve srovnání s běžně používaným vápnem pro stabilizaci zemin. Na konkrétním případu stavby dálnice D49 Hulín–Fryšták demonstroval, jaký vliv mají různé úpravy zemin nejen na životní cyklus stavby a uhlíkovou stopu, ale i na náklady.

Udržitelný rozvoj při zemních pracích ve Švédsku

Zahraniční host, Per Lindh ze švédské správy silnic (Trafikverket), nás provedl švédským přístupem k udržitelnosti zemních prací. Přinesl inspirativní pohled na to, jak stabilizace zemin tradičními a alternativními pojivy mohou být prováděny s ohledem na uhlíkovou stopu.

Inovativní využití škváry ze spalování komunálního odpadu

V odpoledním programu se doc. Jan Valentin zaměřil na pilotní projekt využití škváry ze spalování komunálního odpadu. Tato alternativní aplikace na stavbě parkoviště v areálu ZEVO Malešice poskytuje zajímavý pohled na možnosti využití odpadových materiálů ve stavebnictví. Zde musíme upozornit, že ve smyslu odpadářské legislativy je tento materiál popisován jako struska. Jedná se o zajímavou aplikaci, která snad najde v blízké budoucnosti své následovatele.

Laboratorní zkoušky drtitelnosti a rozpadavosti hornin podle nových evropských norem

Poslední příspěvek, prezentovaný doc. RNDr. Františkem Krestou, představil nové evropské normy pro laboratorní zkoušky drtitelnosti a rozpadavosti hornin. Tyto zkoušky, zavedené do praxe společností SG Geotechnika, se mohou stát jednoduchým pomocníkem při hodnocení poloskalních hornin a hornin s nízkou pevností. Laboratorní zkoušky podle nových norem byly ilustrovány na vzorcích slínovců ze stavby dálnice D35 Časy–Ostrov a jílovitých břidlic z lomu Jakubčovice nad Odrou, které byly využity na stavbě dálnice D48 Frýdek–Místek, obchvat.

Srdečně děkujeme všem účastníkům, přednášejícím a organizátorům za vaše zapojení. Věříme, že seminář pro vás byl inspirativní jak po odborné, tak po společenské stránce a že nové poznatky budete moci bezprostředně uplatnit ve své každodenní praxi. Děkujeme a těšíme se na setkání příští rok.

27. odborný geotechnický seminář »