CZ | EN

Projekční práce a geotechnický dozor výstavby Instanbul New Airport, Turecko

Projekt zemních prací a geotechnický dozor výstavby nového letiště pro aglomeraci Istanbul, Turecko

Lokalita:
Istanbul – Arnavutköy, Turecko

Náš přístup: 
Projekt zemních prací, vyhodnocování doplňkových geologických průzkumů a geotechnický dozor nad zemními pracemi v seismicky aktivní oblasti a složitými geologickými podmínkami s výskytem množství sesuvů


Výstavba nového letiště u Černého moře, severně od Istanbulu, nahradila stávající, kapacitně nevyhovující letiště, lokalizované v hlavním městě Turecka. Společnost SG Geotechnika zajistila projekt zemních prací  a geotechnický dozor stavby nového letiště, které je považované za jedno z největších letišť na světě 

Projekt nového letiště uvažoval s 6 ranvejemi, jedním hlavním a jedním vedlejším terminálem a celkovou kapacitou až 200 milionů cestujících ročně. Lokalita na pobřeží Černého moře zahrnovala území o rozměrech 7x10 km, kde v minulosti probíhala povrchová selektivní těžba uhlí. S těžbou zároveň docházelo k zakládání výsypek těžených nadložních jílů a jílovců a v některých místech také ukládání komunálního odpadu. Důsledkem této činnosti byl vznik geomorfologicky nesmírně členitého území s geologicky složitými podmínkami a výskytem četných sesuvů i rozsáhlejšího charakteru, a to vše v seismicky aktivní oblasti v blízkosti severoanatolského zlomu.

Společnost SG Geotechnika byla součástí mezinárodního týmu stávajícího ze 40 odborníků z 8 zemí, navrhla projekční práce, podílela se na vyhodnocování doplňkových geologických průzkumů, a rovněž prováděla geotechnický dozor nad zemními pracemi. Okolnosti  a podmínky, za kterých vznikal projekt zemních prací, kladly vysoké nároky na odbornost, disciplinovanost a schopnost řešit nestandardní problémy. 

Charakter území s nadmořskou výškou od 0 do 200 m.n.m. například podmiňoval potřebu vybudovat násypy o výšce až 75 m z místních materiálů, a rovněž odtěžit zářezy s výškou až 70 m. Výskyt sesuvu v oblasti podloží hlavního terminálu budoucího letiště si vynutil projekci a realizaci poměrně masivního statického zabezpečení podloží. Jedním z požadavků kladených na projekt a realizaci, bylo zachování provozuschopnosti letiště při výskytu zemětřesení s intenzitou, která odpovídá návratové periodě 75 let,  a zároveň nesmí dojít k totálnímu kolapsu a destrukci pro intenzitu zemětřesení odpovídajícího periodě 2475 let. Na podzim roku 2018 byla první část letiště úspěšně uvedena do provozu. 

Výskyt sesuvu v oblasti podloží hlavního terminálu letiště si vynutil projekci a realizaci masivního statického zabezpečené podloží. První část letiště byla již úspěšně uvedena do provozu