CZ | EN

Matematické modelování

Geotechnické modelování komplexních úloh inženýrské praxe, podpořené více než 50 lety praktických zkušeností

Numerické modelování geotechnických problémů je v současnosti nezbytný nástroj při řešení většiny komplikovaných nebo rizikových zakázek, ale i relativně jednoduchých či rutinních posouzení. Numerické analýzy jsou často nenahraditelné při formulování závěrů a doporučení, vysoce efektivní a ekonomicky výhodné zejména v prvních fázích projektu, neboť umožňují, bez finančně a časově náročných operací, stanovit parametrickou studií mantinely či hypotézu vývoje dané problematiky. Při řešení geotechnických problémů postupujeme zejména podle doporučení ČSN a EUROCODE, a používáme přední světové programové systémy. V případě zájmu klienta provádíme také řešení v souladu s německými, francouzskými či jinými normami, podle výběru zákazníka. Numerickým modelováním řešíme široké portfolio geotechnických problémů.

Numerickým modelováním řešíme široké portfolio geotechnických problémů

 • Stanovení okrajových podmínek parametrických studií
 • Definování vstupních dat
 • Zadání terénních a laboratorních zkoušek, včetně nestandardních
 • Sestavení numerického modelu
 • Provedení výpočtů a geotechnické vyřešení problému
 • Výběr a vyhodnocení vhodných monitorovacích metod
 • Stanovení varovných stavů
 • Konzultační servis pro klienty

Základní typy používaného softwaru

 • GEOSUDIO (GEO-SLOPE)
 • MIDAS GTX NX
 • PLAXIS 2D, PLAXIS Tunnel, PLAXIS 3D Foundation
 • FINE
 • RESSA, MSEW

Kontakt

Ing. Ivona Novotná
T: +420 602 661 643
E: Ivona.Novotna@geotechnika.cz


Stabilita svahů

 • Přirozené zemní a skalní svahy
 • Svažité výkopy, násypy
 • Svahy stavebních jam
 • Kotvené opěrné konstrukce
 • Vyztužené zeminy
 • Návrh sanace sesuvů
 • Stanovení varovných stavů
 • Zpětné analýzy s využitím výsledků kontrolního sledování

Podzemní stavby

 • Řešení napjatosti okolo podzemních výrubů
 • Rozložení deformací kolem výrubu
 • Zpětné analýzy
 • Prognózy deformací na povrchu
 • Analýzy poklesové kotliny

Zakládání staveb

 • Návrh způsobu založení
 • Posouzení únosnosti a sedání plošných a hlubinných základů
 • Zakládání vysokých násypů
 • Výpočty sedání
 • Řešení interakce stavební konstrukce s horninou

Proudění vody v hornině

 • Disipace nadměrného pórového tlaku v zemině po snížení hladiny vody v nádrži
 • Změny v poměrech tlaku vody v zemině uvnitř svahů následkem vsakování srážek
 • Proudění vody pod hrázemi
 • Posouzení protipovodňových opatření
 • Účinek podpovrchových odvodnění a čerpacích studní
 • Snížení hladiny podzemní vody následkem čerpání ze zvodnělé vrstvy
 • Přítoky do stavebních jam a výkopů
 • Objemové změny následkem změn tlaku vody v zemině

Speciální geotechnické problémy

 • Vyztužené zemní konstrukce, hřebíkované svahy
 • Opěrné zdi
 • Kotvené podzemní stěny
 • Sedání povrchu kolem výkopů
 • Deformační reakce dna otevřených výkopů
 • Problémy hydrotechnických staveb
 • Návrh drenážních systémů
 • Výstavby násypů, disipace pórových tlaků, predikce konsolidace a deformace zemních těles včetně jejich podloží
 • Návrh monitoringu a stanovení hodnot varovných stavů

Reference

Geotechnické modelování pro kvalitu inženýrských děl

Geotechnická pomoc pro stanovení technologického postupu pro rozšíření Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves – Návrh založení, respektive úpravy podloží, velkokapacitní nádrže H13 v CTR Nelahozeves na základě výsledků geotechnického modelování

Sanace skalního bradla Strečno, Slovensko – Numerické modelování pro zabezpečení národní kulturní památky hradu Strečno a dopravního tahu I/18

Geotechnické výpočty pro návrh vyztužených zemních konstrukcí na dálnici D1, úsek Fričovice – Svinia, Slovensko – Provedení numerických analýz pro návrh a zpracování variant řešení vyztužených zemních konstrukcí o výšce až 22 metrů na dálnici D1

Rozsáhlá sanační opatření na železniční trati Rynoltice – Křižany – Numerické modelování pro zjištění příčin a návrhu řešení sanačních opatření sesuvu na železniční trati, rozsáhlá sanace získala titul Česká dopravní stavba a Ground Engineering Awards 2016