CZ | EN

Druhotné suroviny

Záleží nám na udržitelném rozvoji a v souladu s principy cirkulární ekonomiky dbáme na využívání druhotných surovin v zemních prací od studie proveditelnosti, až po vlastní realizaci a profesionální geotechnický dozor

SG Geotechnika byla a je vždy hlavním hybatelem při používání druhotných surovin jak v etapě laboratorní a experimentální, tak při jejich praktickém nasazení na stavbách. Poskytujeme komplexní služby spojené s uplatněním druhotných a alternativních surovin v zemních pracích, nejen na stavbách silnic a železnic. Jejich mechanické vlastnosti jsou často nejen rovnocenné ve srovnání s přírodními surovinami, ale v některých ohledech je i předčí. Využití druhotných surovin bude hrát v nejbližší budoucnosti stále větší roli při optimalizaci surovinových zdrojů na stavbách, a je jednou z hlavních cest k trvale udržitelnému rozvoji.

Kontakt

Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
T: +420 602 342 896
E: Frantisek.Kresta@geotechnika.cz

Uplatnění druhotných a alternativních surovin

  • Analýza možnosti uplatnění konkrétní druhotné suroviny v zemních pracích
  • Průkazní laboratorní zkoušky druhotných surovin, včetně zkoušek nestandardních a dlouhodobých(zkoušky bobtnání struskového kameniva při teplotě 75°C – hot water bath test, posouzení náchylnosti k samovznícení uhelné hlušiny, vývoj objemových změn po dobu měsíců a let)
  • Výzkum a vývoj alternativních hydraulických silničních pojiv využívajících popílků, vysokopecní strusky či odprašků z vápenek a cementáren
  • Zpracování technických a technologických předpisů pro použití druhotných surovin na stavbě
  • Geotechnický dozor při provádění zemních prací s druhotnými surovinami
  • Kontrolní zkoušky druhotných surovin zabudovaných v zemních stavbách
  • Analýza příčin poruch konstrukcí v důsledku zabudování druhotných surovin s nevhodnými vlastnostmi (objemové změny a bobtnání fluidních popílků a ložového popela, či vedlejších produktů metalurgické výroby)

Reference

Zpracováváme technické podmínky užití druhotných a alternativních surovin

Pracovníci SG Geotechniky a.s., jsou autory a členy technických redakčních rad pro zpracování technických podmínek užití druhotných a alternativních surovin, včetně členství v pracovní skupině WG7 Secondary materials in earthworks, v rámci technického výboru TC 396 Earthworks při CEN v Bruselu.

TP 93

Návrh a provádění staveb pozemních komunikací s využitím popílků a popelů

TP 138

Užití struskového kameniva do pozemních komunikací

TP 176

Hlušinová sypanina v tělese pozemních komunikací

TP 210

Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací

Ověření možnosti využití popílků z úložišť Předmostí u Přerova a Prosenice do násypu dálnice D1 – Zpracování Technologického předpisu pro používání popílků na stavbě

Analýza příčin deformací podlah obchodních a administrativních center, Ostrava – Identifikování příčin, stanovení prognózy chování podloží podlah a návrh sanačních opatření pro IKEA Link Ostrava, TESCO Ostrava-Třebovice, TESCO Havířov, OC Futurum, Lidl Frýdek-Místek, Lidl Havířov, Demos Ostrava, MAKRO Ostrava

Průkazní laboratorní zkoušky nového hydraulického silničního pojiva, Brno – Návrh směsí popílku a odprašků, jako nového hydraulického silničního pojiva

Laboratorní zkoušky popílkového stabilizátu, Rovinari Power Plant, Rumunsko – Návrh optimálního mísení suchého popílku, popílkové suspenze a vápna, pro vytvoření zpracovatelné směsi

Analýza příčin deformací vozovky dálnice D47 v úseku Ostrava – Bohumín – Stanovení příčin poruch vozovky v důsledku zabudování druhotných surovin s nevhodnými vlastnostmi

Realizujeme

Komplexní využití produktů fluidního spalování v zemních pracích (MPO)