CZ | EN

Voda pro Etiopii

Voda pro Etiopii

10. 1. 2023

SG Geotechnika se s týmem svých expertů zapojuje do rozvojových projektů v Etiopii a pod vedením předního hydrogeologa Jiřího Šímy udržuje unikátní znalost etiopské hydrogeologie a místních poměrů založených na zkušenostech sahajících do 80. let minulého století

Etiopie patří mezi nejchudší státy světa a zároveň je již se skoro 130 miliony obyvatel druhým nejlidnatějším státem v Africe. Odhaduje se, že přístup k nezávadné pitné vodě zde stále nemá zajištěno přibližně 40 % obyvatel. Povrchové vody jsou z hlediska kvality i množství téměř nevyužitelné a hlavním udržitelným zdrojem pitné vody jsou vody podzemní. Rozlehlost země o rozloze dvakrát větší než Francie a značná variabilita přírodních i socio-ekonomických podmínek vyžaduje specifické zkušenosti pro úspěšnou realizaci jakýchkoliv vodohospodářských projektů.

SG Geotechnika se zapojuje do rozvojových projektů v Etiopii

SG Geotechnika se od roku 2020 s týmem svých expertů zapojuje do rozvojových projektů v Etiopii a pod vedením RNDr. Jiřího Šímy udržuje unikátní znalost etiopské hydrogeologie a místních poměrů všeobecně založených na zkušenostech sahajících téměř čtyřicet let zpátky do 80. let 20. století. Navazuje tak na předchozí dlouholeté úspěšné působení společnosti AQUATEST na rozvojových projektech v Etiopii, kde je kromě odborné znalosti nutné zajistit i odpovídající řízení projektu s hlubokou znalostí místního prostředí, které v podmínkách výrazně odlišných od těch evropských umožní realizovat smysluplné projekty tak, aby jejich „udržitelnost“ nebyla pouhou frází.

Podílí se na budování udržitelného zásobování pitnou vodou v regionu Sidama

Aktuálně v Etiopii pokračuje výstavba vodovodů v rámci projektu financovaného Českou rozvojovou agenturou „Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou ve vybraných kebelích wored Bura, Dale a Bona Zuriya,“ ve kterém SG Geotechnika v konsorciu s českou společností Ircon, neziskovou organizací Člověk v tísni a etiopskou společností Aquacon Engineering plc. buduje v regionu Sidama čtyři systémy zásobování pitnou vodou ve schématu zdroj (vrty hluboké cca 150–200 m), vodojem a rozvodná síť výdejních míst s celkovou kapacitou umožňující obsloužit cca 29 000 obyvatel. Základem pro udržitelnost takového projektu je dodání systému s kvalitativně i kvantitativně odpovídajícím zdrojem vody a vyžadujícím pouze minimální údržbu s nízkými provozními náklady.

Výstavbě vodovodů předcházel hydrogeologický a geofyzikální průzkum

Řešený projekt navazuje na předchozí hydrogeologický a geofyzikální průzkum pro situování a realizaci vrtů zaručujících zajištění dostatečně kapacitních zdrojů s kvalitou podzemní vody odpovídajícím požadavkům na vodu pitnou. Z hydrogeologického hlediska se zde v porovnáním s Českem pohybujeme v exotickém prostředí bezodtokého dna příkopové propadliny a přilehlých svahů Etiopské vysočiny tvořených převážně vulkanity, kde podzemní voda může být přirozeně znečištěna nadlimitními koncentracemi fluoru.

Součástí je školení místních vodohospodářů v praktických hydrogeologických znalostech

V rámci projektu proběhlo v roce 2022 školení osob z místních organizací odpovědných za provoz vodovodních systémů zaměřené na získání praktických hydrogeologických znalostí umožňujících jim pochopit smysl a principy ochrany podzemních vod. Zajímavostí takového školení je kromě nutnosti flexibilně přizpůsobit jeho obsah konkrétním účastníkům například i nutnost zajištění překladu z angličtiny do místně požívaných jazyků. V tomto případě konkrétně do amharštiny a sidamštiny. V současné době je zásobovací systém na jedné ze čtyř lokalit již v provozu a předpoklad dokončení a předání na třech zbývajících lokalitách je plánováno v roce 2023.


Foto: SG Geotechnika a.s.