CZ | EN

Laboratorní zkoušky zemin a hornin

Akreditovaná laboratoř geomechaniky a terénního měření se stále rostoucím počtem prováděných akreditovaných zkoušek, podpořená více než 90letou tradicí

Největší laboratoř svého druhu v České republice, založená nestorem československé geotechniky, profesorem Aloisem Myslivcem, patří s největší kapacitou prováděných zkoušek, mezi nejlépe vybavená pracoviště v České republice.
S více než 90letými zkušenostmi, nabízíme široké spektrum standardních laboratorních zkoušek zemin, hornin a kameniva, doplněných o terénní zkušebnictví, geofyzikální měření a geodetické činnosti.

Provádíme vybrané zkoušky stavebních a ostatních materiálů – produktů antropogenní činnosti, jako jsou produkty spalování, zásypové materiály, likvidovaná důlní díla a další. Zajišťujeme terénní zkoušky při kontrolách prováděných zemních prací na stavbách, zkoušky zemin a skalních hornin na povrchu terénu, v podzemí i v připravovaných vrtech, zatěžovací zkoušky pilot a mikropilot, měření integrity základových prvků ultrazvukem a poklepovou metodou. Podílíme se na řadě výzkumných úkolů, které zahrnují nestandardní zkoušky se širokou možností volby okrajových podmínek, a neustále zvyšujeme počet akreditovaných zkoušek.

Kontakt

Mgr. Jana Němečková
T: +420 724 511 712
E: Jana.Nemeckova@geotechnika.cz


Komplexní spektrum laboratorních zkoušek zemin, skalních hornin a kameniva


Zkoušky zemin

 • Klasifikační rozbor vzorku (zrnitost, konzistenční meze)
 • Fyzikální vlastnosti zemin (zdánlivá hustota pevných částic zeminy, objemová hmotnost, obsah uhličitanů a organických látek)
 • Stlačitelnost v edometru včetně vyhodnocení součinitele konsolidace
 • Zkoušky objemových změn (bobtnání v edometru, prosedavost v edometru, bobtnací tlak)
 • Propustnost s konstantním (proměnným) spádem
 • Pevnost v prostém tlaku s grafem
 • Triaxiální zkoušky (UU, CID, CIUP)
 • Krabicová smyková zkouška
 • Reziduální pevnost v rotační smykové krabici
 • Maximální a minimální ulehlost
 • Proctorova zkouška standardní a modifikovaná
 • CBR, IBI, receptura pro zlepšení zeminy
 • Namrzavost zemin

Zkoušky kameniva

 • Zrnitost, obsah jemných a drobných částic
 • Podíl zrn o tvarovém indexu
 • Cizorodé a rozlišné částice
 • Zaoblenost a ostrohrannost zrn
 • Index plochosti
 • Otlukovost Los Angeles
 • Odolnost proti otěru – Micro Deval
 • Mrazuvzdornost
 • Nasákavost
 • Míra zahlinění
 • Drtitelnost v rázu

Zkoušky hornin a stavebních materiálů

 • Pevnost v prostém tlaku
 • Pevnost v příčném tahu – Brazilská zkouška
 • Odolnost proti vodě a mrazu
 • Určení deformačních modulů zatěžováním v lisu
 • Pórovitost
 • Propustnost hornin
 • Nasákavost
 • Objemová hmotnost
 • Rozpadavost ve vodě
 • Abrazivnost – metoda Cerchar


Reference

Optimálním způsobem aplikujeme tradiční i moderní geotechnické metody

Výstavba trasy I.D metra v úseku Pankrác – Depo Písnice – Rozsáhlý inženýrskogeologický průzkum, včetně akreditovaných laboratorních zkoušek zemin a hornin, komplexní geotechnický monitoring, pasportizace a řízení rizik v průběhu výstavby linky metra D

Rychlostní komunikace R35 Opatovec – Staré Město – Podrobný geotechnický průzkum pro připravovanou trasu, zahrnující laboratorní zkoušky zemin a hornin, polní zkoušky, geofyzikální, geodetické a hydrogeologické práce

Modernizace plavebních komor Brandýs nad Labem a Velký Osek – Komplexní podklady pro optimální projekt modernizace plavebních komor prostřednictvím inženýrskogeologického a stavebnětechnického průzkumu, geofyzikálních měření a laboratorních zkoušek, modernizace byla oceněna v soutěži Česká dopravní stavba 2015

Modernizace IV. tranzitního železničního koridoru – Akreditované laboratorní zkoušky a odborný geotechnický dozor při provádění doplňkových geotechnických průzkumů, projektování a vlastní realizaci jednotlivých staveb IV. tranzitního železničního koridoru na trase Horní Dvořiště – Praha Hostivař

Rekonstrukce železniční stanice Olomouc – Kontrolní laboratorní zkoušky a geotechnický dozor při rekonstrukci jednoho z největších železničních uzlů v České republice

Administrativní komplex River Garden II/III – Laboratorní zkoušky zemin a vody v rámci inženýrskogeologického průzkumu pro zakládání stavby, doplňující průzkum kontaminace a hydrogeologický průzkum