CZ | EN

Geotechnický monitoring a terénní zkoušky

Jsme lídrem v oblasti geotechnického a stavebního monitoringu, budujeme systémy monitoringu na míru, identifikujeme a řídíme geotechnická rizika ve všech fázích stavby inženýrských děl

SG Geotechnika je průkopníkem a lídrem na trhu v oblasti geotechnického monitoringu, který uplatňujeme ve fázích projektování, realizace i provozování inženýrských staveb. Zpracováváme projekty kontrolního sledování, budujeme systémy monitoringu, včetně jejich instalace a vlastního měření. Zajišťujeme vypracování varovných stavů, kvantifikujeme probíhající deformační procesy, prognózujeme jejich další průběh, přijímáme optimální technická opatření a chráníme před nenadálým vývojem deformačního chování horninového masivu na inženýrská díla a jejich uživatele. Výhody geotechnického monitoringu spočívají v možnosti optimalizovat požadavky na maximální kvalitu, bezpečnost, ekonomické provedení a následné provozování díla.

Provádíme komplexní geotechnická měření

 • Měření sedání a náklonů staveb
 • Měření deformací na trhlinách na stavbách i uvnitř skalního masivu
 • Přesné měření sedání podloží násypů hydrostatickým inklinometrem
 • Měření náklonů vyvolaných stavební činností
 • Měření deformací nadloží stropu, stěn i počvy důlních děl
 • Sledování poklesové kotliny nad podzemními výruby
 • Měření konvergence štol i šachet
 • Měření tlakových i tahových sil a napětí v horninovém masivu a ve stavebních konstrukcích
 • Měření velikosti svahových pohybů, detekce polohy smykových ploch a sledování rychlosti sesuvných pohybů měření pórových tlaků v zemním prostředí
 • Zjišťování úrovně hladiny podzemní vody a charakteru vodního režimu
 • Geodetická polohová i výškopisná měření (povrch terénu, stavební konstrukce, podzemí)
 • Dálkový přenos dat ze systémů kontrolního sledování
 • Využití kombinací monitorovacích metod a statických výpočtů podle našeho návrhu nebo přání zákazníka

Terénní zkoušky

Nabízíme široké portfolio terénních zkoušek prováděných samostatně, nebo jako součást komplexních řešení pro projekce a realizace inženýrských staveb. Provádíme terénní zkoušky na stavbách při kontrolách provádění zemních prací, zkoušky zemin a skalních hornin na povrchu terénu, v podzemí i v připravených vrtech, zatěžovací zkoušky pilot a mikropilot, měříme integritu základových prvků ultrazvukem a poklepovou metodou.

Systémy geotechnického monitoringu na míru

Pracoviště monitoringu je připraveno doporučit a sestavit podle povahy technického problému klienta jakékoliv instrumentační zařízení, nainstalovat jej, zprovoznit a předat klientovi k měření, nebo navržená měření provádět.

SG Geotechnika je spoluautorem a provozovatelem databázového systému BARAB®, který umožňuje sběr, skladování, zpracování a prezentaci dat rozsáhlých inženýrských projektů, s přístupem k výsledkům on-line pro neomezený počet uživatelů z jakéhokoliv místa na světě prostřednictvím internetu.

80
projektů
740
uživatelů během posledních pěti let
160000
přístupů
4000000
měření


Jedinečný databázový systém BARAB®, byl použit na stavbách silničních okruhů v Praze a Brně, linkách pražského metra, Nového železničního spojení v Praze, tunelových stavbách IV. transitního koridoru, tunelových stavbách slovenské dálniční sítě a mnoha dalších.

Kontakt

Ing. Michal Kvarda
T: +420 602 207 842
E: Michal.Kvarda@geotechnika.cz


Reference

Zajišťujeme bezpečnost stavebních prací, jejich optimalizaci a řídíme geotechnická rizika při výstavbě

Nové tunely Mezno a Deboreč na modernizovaném IV. železničním koridoru v úseku Sudoměřice–Votice – Geotechnický dozor a monitoring nově budovaných tunelů při modernizaci trati pro zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h s úplným zdvoukolejněním

Přeložení strategických inženýrských sítí, lom Vršany – Komplexní monitorovací systém pro přeložení ropovodu Družba a další desítky páteřních potrubí kvůli postupující těžbě, mimořádně komplikovaná přeložka strategických inženýrských sítí je podle stavařů evropským unikátem

Geotechnický monitoring Prackovické estakády na dálnici D8 – Komplexní geotechnický monitoring pro zajištění bezpečného provozu dálnice D8 v úseku Lovosice – Řehlovice

Rozšiřování dálničních komunikací D1 a D3, Slovensko – Komplexní geotechnický monitoring a sledování geotechnických parametrů pro ražbu tunelů na D1 a D3, nový úsek D3 byl oceněn třemi tituly, včetně titulu Stavba roku 2017

Rekonstrukce Jablunkovských tunelů, Mosty u Jablunkova – Geotechnický monitoring na stavbě, geotechnické průzkumy a analýzy pro upřesnění vlastností horninového prostředí po závalu, technickému řešení závalu byla udělena Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČKAIT 2013

Prodloužení trasy metra A, Dejvická – Motol – Geotechnický průzkum a geomonitoring pro prodloužení trasy metra A za prvního použití plnoprofilové technologie TBM-EPBS v Česku, stavba získala titul České dopravní stavby roku 2015

Tunelový komplex Blanka, Praha – Komplexní geotechnický monitoring pro stavbu nejdelších městských tunelů v Evropě v oblasti historického centra Prahy, zapsaného na seznam kulturního a historického dědictví UNESCO

I/42, Královopolské tunely, Brno – Geotechnický monitoring pro stavbu Královopolských tunelů pod hustou městskou zástavbou na brněnském Velkém městském okruhu, oceněnými titulem Stavba roku 2013

Stavba dálničních tunelů Lochkov, Praha – Rozsáhlý geomonitoring pro stavbu dálničních tunelů na pražském silničním okruhu

Výstavba kolektoru na Václavském náměstí, Praha – Geotechnický monitoring pro výstavbu unikátních technických chodeb pod historickou zástavbou hlavního města Prahy

Prodloužení trasy metra C, Nádraží Holešovice – Ládví a Ládví – Letňany – Komplexní geotechnický monitoring sloužící k optimalizaci ražeb a řízení rizik v průběhu výstavby prodloužení trasy metra C, jedinečnost pražského metra byla oceněna titulem Stavba 20. století

Výstavba tunelů Mrázovka, Praha – Důsledné řízení geotechnických rizik při výstavbě městských tunelů ražených v hustě zastavěné oblasti hlavního města Prahy pro převedení automobilové dopravy do podzemí

Tunel Klimkovice, prodloužení dálnice D1 – Komplexní geomonitoring pro výstavbu druhého nejdelšího dálničního tunelu v České republice, oceněným titulem Česká dopravní stavba roku 2008

Zatěžovací zkoušky přístavu Al Ruwais a nákladního mola v Perském zálivu, Katar – Provedení zátěžových zkoušek pilot až do maximálního zatížení 5 000 kN obchodního a zásobovacího přístavu

Monitoring a stabilitní řešení sesuvu ohrožující rychlostní komunikaci, Ammán, Jordánsko – Návrh sanace plošného sesuvu ohrožujícího nově vybudovanou rychlostní komunikaci odvádějícího dopravu z hlavního města v Jordánsku