CZ | EN

Aktuální trendy v zemních pracích

Aktuální trendy v zemních pracích

3. 5. 2023

26. ročník odborného geotechnického semináře, pořádaný společností SG Geotechnika a Českou silniční společností, pojednal o aktuálních trendech v zemních pracích, které na stavbách dopravní infrastruktury představují jednu z nejdůležitějších činností, poznatcích z mezinárodního semináře Earthworks in Europe 2022 a úpravě zemin ve Velké Británii či na stavbách dálnic D7 a D49

V pořadí již dvacátý šestý ročník odborného geotechnického semináře proběhl dne 29. dubna 2023, téměř po roce a půl od semináře posledního. V loňském roce se nekonal, protože v dubnu 2022 proběhl 5. mezinárodní seminář Earthworks in Europe (Zemní práce v Evropě). Z tohoto důvodu byl v úvodu zařazen příspěvek Ing. Vítězslava Herleho s názvem Aktuální trendy v zemních pracích, který shrnul nejzajímavější poznatky ze semináře Earthworks in Europe 2022.

Do češtiny byly přeloženy dvě důležité normy pro zemní práce

V letošním roce vyjde český překlad prvních dvou norem pro zemní práce, ČSN EN 16907-4 a ČSN EN 16907-5. Překlad, který zpracoval náš kolega doc. František Kresta, který je zároveň jedním z tvůrců této normy v technické komisi TC 396, je dokončen včetně zpracování připomínek odborné obce. Právě překlad normy ČSN EN 16907-4 Zemní práce – Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy patří ke stěžejním a z hlediska praktického použití je tím nejžádanějším. Rozsah požadavků na přípravu a zkoušení směsí zemin s pojivy je vyšší, než je u nás zvykem v obdobných situacích provádět. Důsledné trvání na dodržování požadavků normy, zejména ze strany zadavatelů staveb, by mělo vést ke zkvalitnění zemních těles z upravených zemin, omezení chyb a nutnosti oprav.

Seminář představil možnosti použití pěnového skla na stavbách pozemních komunikací

Následoval příspěvek doc. Lidmily a Ing. Jana Zajíčka na téma Pěnové sklo a jeho možnosti použití na stavbách pozemních komunikací. Jedná se o relativně nový produkt lehkého pórovitého kameniva, který hledá své uplatnění na trhu. Pěnové sklo má velmi nízkou sypnou objemovou hmotnost a jeho využití se nabízí tam, kde je poptávka po nízké hmotnosti konstrukce. Typickým příkladem je stavba vylehčených násypů na nestabilním podloží a šetrný způsob provádění zásypů inženýrských sítí a některých objektů.

Britský odborník Steve Dunn přiblížil aktuální trendy úpravy zemin ve Velké Británii

Zahraniční host Steve Dunn ze společnosti Combined Stabilized Soils Ldt. seznámil posluchače s aktuálními trendy v úpravách zemin ve Velké Británii, kde úpravy zemin patří k tradičním technikám zlepšování vlastností zemin.

Případové studie se týkaly využití vedlejších energetických produktů na stavbě dálnice D7 u Loun a úpravy zemin fluidními popílky na stavbě dálnice D49 Hulín–Fryšták

Odpolední program se věnoval praktickým aplikacím na stavbách. V prvním bloku Ing. Jiří Záruba přednášel o používání vedlejších energetických produktů na stavbě zkapacitnění obchvatu Loun na dálnici D7, kde je stávající dvoupruhová silnice I/7 rozšiřována na čtyřpruhovou dálnici D7. Hlavním úkolem bylo eliminovat nerovnoměrné sedání mezi starým násypem a jeho nově budovanou částí. Do nového násypu byla zabudována elektrárenská struska z elektrárny Počerady, která byla dlouhodobě uložena na deponii v blízkosti stavby. Výsledky zkoušek a monitoringu na stavbě prokázaly účinnost navrženého řešení, které přineslo nejen úsporu nákladů, ale zejména i využití druhotných surovin, čímž se naplňuje několik cílů udržitelného rozvoje, tedy přeměna odpadů na zdroje a snižování uhlíkové stopy. Opět se ukázalo, že vedlejší energetické produkty na existujících deponiích představují důležitou surovinu pro výstavbu dopravní infrastruktury a šetří zdroje přírodního kameniva, jehož zásoby v České republice stále klesají.

Poslední příspěvek připravili doc. František Kresta a Ing. Bohuslav Slánský o možnostech úpravy zemin fluidními vápenatými popílky, které jsou vzhledem k vyššímu obsahu aktivního vápna vhodnou alternativou pro úpravy zemin. Příspěvek popsal celý proces od laboratorních zkoušek po aplikaci na stavbě dálnice D49 Hulín–Fryšták.

Odborný geotechnický seminář »