Člen skupiny
CZ | EN

Ing. Otto Horský, CSc. byl oceněn Zlatou medailí akademika Quido Záruby

  • Domů
  • Aktuálně
  • Ing. Otto Horský, CSc. byl oceněn Zlatou medailí akademika Quido Záruby

Ing. Otto Horský, CSc. byl oceněn Zlatou medailí akademika Quido Záruby

22. 11. 2021

Ing. Otto Horský, CSc. byl oceněn Zlatou medailí akademika Quida Záruby za mimořádný přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky, osvětovou, publikační činnost i propagaci československé geologie v zahraničí

„Jsem velmi potěšen, že se mi dostalo této vysoké cti, že mi byla udělena zlatá medaile Quida Záruby za mimořádný přínos k rozvoji oboru inženýrské geologie a geotechniky. Považuji za nevýslovné štěstí, že i když jsem nebyl na vysoké škole žákem Quido Záruby, byl jsem s ním v pracovním styku již od roku 1962, kdy navštívil ostravské pracoviště, tedy ještě Geologický průzkum Brno, a se zájmem si prohlédl některé námi právě řešené přehrady a sesuvy v Beskydech. Později jsme se setkávali již jako přátelé vícekrát v Dalešicích, které jsem tehdy řešil jako zodpovědný řešitel inženýrskogeologického průzkumu. V roce 1978 byl Quido Záruba jmenován recenzentem mé kandidátské disertační práce na téma „Metodika a aplikace moderních průzkumných metod při inženýrskogeologickém průzkumu pro přehradu v Dalešicích“ a udělení titulu kandidáta geologických věd a geofyziky hodnotící komisi doporučil. Jistě by byl potěšen, že v dalším profesionálním životě jsem ho nezklamal. Jemu zejména patří mé poděkování. I když jsem nebyl jeho žákem, byli to právě jeho nejlepší žáci a po určitou dobu i asistenti, kteří mě odborně vychovali a vyslovuji jim nesmírné poděkování. Poděkování patří i velkému geofyzikovi, mému učiteli na vysoké škole, profesoru Karlu Müllerovi, DrSc a jeho asistentovi, později celoživotnímu kolegovi, doc. RNDr. Pavlu Bláhovi, DrSc, kteří mě naučili praktické aplikaci tohoto oboru v inženýrské geologii a moderní pojetí inženýrské geologie a geofyziky jako oboru se mnou spoluvytvářeli. A největší poděkování patří Geotestu, který mě vždy podporoval jak v odborných, tak zahraničních aktivitách a pod jehož křídly jsem dosáhl doma i v zahraničí úspěchu. Udělení Zlaté medaile akademika Quida Záruby je pro mě velkou ctí a zároveň výzvou, abych i nadále a co nejdéle zůstal aktivním a byl přínosem pro zdárný základní a zejména aplikovaný výzkum v oborech inženýrské geologie a geotechniky,“ říká Otto Horský během slavnostního předání medaile dne 10. listopadu 2021 v Brně.
Curriculum vitae
Otto Horský absolvoval v roce 1961 studium geologie na Vysoké škole báňské v Ostravě. Roku 1978 obhájil na téže škole kandidátskou práci. Od roku 1960 začal pracovat v Geologickém průzkumu Brno (od 1968 Geotest Brno). Mezi jeho stěžejní odborné práce lze zařadit inženýrskogeologický průzkum pro přehradu a přečerpávací elektrárnu v Dalešicích a později na Kubě a průzkum pro více než dvacet dalších přehrad.
V letech 1974–1976 pracoval v Peru jako vedoucí technické kanceláře, která spolupracovala s peruánskými institucemi zejména v oblasti projekce vodních staveb. Uzavřel a spolu s československými projekčními organizacemi realizoval mimo jiné geotechnický průzkum pro podzemní hydrocentrálu Mantaro – Restitución. Upozornil na skalní sesuv v místě již vybudované přehrady Tablachaca na řece Mantaro. Na tomto základě vypracovali českoslovenští experti projekt sanace sesuvu a tato sanace byla následně realizována. Jako expert se zúčastnil prací při geotechnickém průzkumu pro rozšíření hydroenergetického potenciálu vodní elektrárny Machu Picchu.

Od roku 1978 do 1982 působil na Kubě jako hlavní poradce ministerstva stavebnictví pro inženýrskou geologii, v letech 1984 až 1988 pak vedl inženýrskogeologický průzkum pro přečerpávací elektrárnu na Kubě v pohoří Escambray a současně koordinoval práce další československé expedice v provincii Oriente. V letech 1991až 1994 působil ve Španělsku jako generální ředitel česko-španělské akciové společnosti působící v geologii a ekologii. Od roku 1994 podniká v oblasti provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací. V rámci těchto aktivit navštívil Mexiko, Chile, Brazílii a Kubu a s Geotestem realizoval další práce ve Španělsku a na Kanárských ostrovech. Od roku 1971 externě přednášel na Vysokém učení technickém v Brně. Jeden rok externě přednášel inženýrskou geologii na Vysoké škole báňské v Ostravě (1985). Přednášková činnost a výchova odborníků byly rovněž součástí jeho práce na Ministerstvu stavebnictví Kuby. Několik přednášek měl i na univerzitách ve Španělsku, v Mexiku a v Peru.

Zveřejnil více než 150 odborných publikací, z toho více než sto v Československu a České republice, zbývající v zahraničí (Španělsko, Brazílie, Peru, Rusko, Nizozemsko, Austrálie, Portugalsko, Řecko, Thajsko, Etiopie a Kuba). Během své geologické kariéry zpracoval více než 200 průzkumných zpráv a výzkumných úkolů, zejména pro vodní stavby, a to jak v bývalém Československu, tak v Peru, ve Španělsku a zejména na Kubě. Pracuje jako recenzent pro některé odborné časopisy, například pro EGRSE Journal, nebo pro Environmental Geology (International Journal of Geosciences), například recenze publikace „Water leakage from the power tunel of Gezende Dam, southern Turkey – a case study“. V letech 2010 až 2012 spolupracoval jako expert koordinátor s Geotestem a se společností CREA na projektu přehrady Bawanur v Severním Iráku, v Kurdistánu.

Otto Horský je spoluautorem knihy „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady, aneb „co nás také poučilo““, která vyšla v nakladatelství Repronis v Ostravě v roce 2009. Její anglická mutace „The Application of Engineering Geology to Dam Construction“ vyšla v témže nakladatelství v roce 2011. Obě knihy byly vydány v tisícové nákladu. Protože kniha byly záhy rozebrána doma i v zahraničí (přes 65 zemí světa) přikročili autoři k přípravě přepracovaného a doplněného vydání. Jeho česká verze byly vydána VŠB-TU v Ostravě na CD nosiči v roce 2014 pod názvem „Inženýrskogeologický průzkum pro přehrady“. Anglickou verzi vydala Univerzita Komenského v Bratislavě pod názvem „The Application of Engineering Geology to Dam Construction“ také v roce 2014.