Člen skupiny
CZ | EN

Rozvíjíme obor geotechniky

Rozvíjíme obor geotechniky

24. 2. 2020


Největší laboratoř v Česku rozvíjí obor geomechaniky a terénního měření již 90 let 

Od založení nejstarší, největší a nejlépe vybavené laboratoře mechaniky zemin v České republice uplynulo rovných devadesát let. Laboratoř geomechaniky společnosti SG Geotechnika si nadále udržuje bezkonkurenční portfolio akreditovaných laboratorních postupů, podílí se na rozvoji oboru geotechniky a pomáhá realizovat rozsáhlé inženýrské projekty nejen v Česku, ale také v zahraničí.  

Tradice a vysoká odbornost společnosti SG Geotechnika jsou dílem mimořádné aktivity dvou výjimečných osobností, profesora Quida Záruby, který v roce 1926 vytvořil první inženýrskogeologické pracoviště v celém tehdejším Československu, a profesora Aloise Myslivce, který v roce 1929 založil v Praze-Podbabě první československou laboratoř mechaniky zemin. Z činnosti laboratoře, která se dnes nachází na pražském Barrandově, vyrůstaly teoretické i praktické základy oboru geomechanika a na podbabském pracovišti působilo mnoho předních českých odborníků.

Bezkonkurenční portfolio akreditovaných laboratorních postupů

V 70. letech byla činnost laboratoře rozšířena o zkoušky skalních hornin, v 90. letech o zkoušení kameniva, betonu a dalších stavebních hmot a materiálů. Značné zkušenosti laboratoř získala také ve zkoušení produktů antropogenní činnosti, jako jsou popílky, strusky, kaly či recykláty. Odborníci SG Geotechniky jsou mimo jiné aktivní v pracovní skupině WG 7 v Bruselu, kde zpracovávají technické podmínky užití druhotných a alternativních surovin, a také tyto materiály v mimořádném rozsahu uplatňují v zemních pracích. Barrandovská laboratoř provádí unikátní dlouhodobé zkoušky bobtnání produktů spalování – nejdelší měření započalo na konci roku 2010 a stále pokračuje.  

Laboratoř zavedla do běžné praxe také smykové zkoušky rozhraní zemina–geotextilie, geomříž a v roce 1997 byla určena Českým báňským úřadem jako zkušební laboratoř zásypných směsí odstraňovaných hlavních důlních děl. V roce 1995 získala laboratoř geomechaniky své první osvědčení o akreditaci a od té doby neustále rozšiřuje soubor akreditovaných zkoušek na aktuálních již 32 akreditovaných postupů. Dnes laboratoř nabízí komplexní spektrum běžně požadovaných zkoušek zemin, hornin i kameniva, doplněné o další služby, jako je terénní zkušebnictví, geofyzikální měření či geodetické činnosti.

Nejstarší laboratoř geomechaniky stojí za velkým množstvím významných inženýrských projektů nejen v Česku, ale také v zahraničí

Odborníci společnosti zajišťují inženýrskogeologické, geotechnické nebo laboratorní práce pro velkou část důležitých staveb v České republice a podílejí se i na mnoha významných projektech v zahraničí, ať už jako odpovědní geologové a projektoví vedoucí, nebo jako expertní poradci mezinárodních organizací. Naši specialisté se podíleli na zřízení a práci polních laboratoří na stavbách v Alžírsku, Ázerbájdžánu, Egyptě, Iráku, na Islandu, v Jordánsku, Mali, Mongolsku, Nigeru, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Slovinsku, Srbsku či Ugandě.

Rozvoj oboru prostřednictvím aplikovaného výzkumu

Na půdě naší laboratoře také vznikla či byla revidována podstatná část platných norem pro laboratorní zkoušky mechaniky zemin. Poznatky a zkušenosti získané při řešení úkolů aplikovaného výzkumu a v rámci normotvorné činnosti jsou v laboratoři průběžně zaváděny do běžné praxe a společnost vždy byla a je vůdčím pracovištěm v oblasti vědeckotechnického rozvoje geotechniky, inženýrské geologie i geoekologie.

Kontinuálně pomáháme realizovat stěžejní inženýrská díla

Od svého založení v roce 1929 laboratoř geomechaniky otestovala více než 275 tisíc vzorků zemin a hornin a nadále zůstává špičkovým pracovištěm v oboru. Naši odborníci nadále rozvíjejí nové zkušební metody a udržují si vysokou odbornou autoritu. V současné době se podílejí na přípravě nové linky pražského metra, provádějí akreditované laboratorní zkoušky pro modernizaci IV. tranzitního železničního koridoru nebo zajišťují podklady pro výstavbu rychlostní komunikace R35 ve směru Opatovec – Staré Město.


Prof. Ing. Dr. Alois Myslivec, DrSc., zakladatel nejstarší a doposud největší a nejlépe vybavené laboratoře mechaniky zemin v České republice