Člen skupiny
CZ | EN

Komplexní řešení nestabilních území

Komplexní řešení nestabilních území

23. 5. 2019

Pražské geotechnické dny 2019 přiblížily problematiku komplexních řešení nestabilních a sesuvných území v celosvětovém kontextu. Prestižní Cenou akademika Quida Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky byli letos oceněni dva vítězové

Na půdě Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy proběhl 27. ročník mezinárodní konference Pražské geotechnické dny. Pozvání do historického centra Prahy přijalo osm celosvětově uznávaných expertů s příspěvky věnovanými problematice komplexního geotechnického řešení nestabilních území a návrhům jejich zabezpečení.

Případové studie nestabilních svahů pojednaly od české D8 až po pobřeží Karibiku

O skrytých rizicích, které se mohou projevit i v širší zóně ovlivněné sesuvem, mluvil jako první přednášející prof. Alexander M. Puzrin, ze Spolkové vysoké technické školy v Curychu. Pro Středoevropana až exotické téma přednesl Ing. William Fuentes, Ph.D. z kolumbijské Univerzity del Norte – Stabilizace svahu a návrh zakládání na nestabilním podloží karibského pobřeží. Tuzemskými zástupci na mezinárodní konferenci byli doc. Eva Hrubešová, doc. Pavel Pospíšil a prof. Naďa Rapantová z Technické univerzity Ostrava se svojí přednáškou na téma Komplexního přístupu k numerické simulaci potenciálně nestabilních svahů. Doc. Franz Tschuchnigg z Technické univerzity v Grazu přednášel o výhodách analýzy MKP při návrhu podle mezních stavů a prof. Caterina di Maio z Univerzity Basilicata mluvila o monitoringu a analýze svahových pohybů (zemních proudů) v městském území. Modelování pilotových základů pomocí makroprvků popisoval prof. Claudio Tamagini z Perugijské univerzity. Dalším přednášejícím byla prof. Jana Frankovská ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě s přednáškou na téma Geotechnického návrhu dálničních zářezů v potenciálně nestabilních oblastech.

Cena akademika Quido Záruby pro mladé geology a geotechniky

Komise Ceny akademika Quida Záruby neměla letošní výběr mezi nejlepšími geology a geotechniky zdaleka jednoduchý. S přihlédnutím k tématům prací se rozhodla pro ocenění ve dvou kategoriích. Za celou historii předávání ceny se tak stalo teprve podruhé. V kategorii Věda a výzkum získal cenu Ing. Jakub Panuška, Ph.D. ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě za svoji dizertační práci Měření pružných vlastností písků s příměsí jemnozrnných částic pomocí bender, extender elementů. V kategorii Praktické aplikace byl oceněn Mgr. Pavel Tůma ze společnosti PUDIS a.s. za práci Metoda klíčových bloků a její praktické využití na tunelových stavbách.

Pražská geotechnická přednáška nastínila případové studie v evropském i celosvětovém kontextu

Jako poslední přišla na řadu Pražská geotechnická přednáška, které se v letošním roce ujal profesor Rolf Katzenbach z Technické univerzity v Darmstadtu. Profesor Katzenbach pojednal o zajímavých příkladech ze své letité praxe v geotechnickém inženýrství, hovořil o kinematice a dynamice velkých sesuvů z různých částí světa i střední Evropy. Jedním z prezentovaných problémů byl pro české posluchače známý sesuv na dálnici D8 u obce Dobkovičky.

Odborný seminář se věnoval návrhu a provádění kombinovaných základů výškových budov

Druhý den se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy konal seminář na téma kombinace plošných a hlubinných základů (combined pile-raft foundation) pro výškové stavby, který vedl spolupracovník profesora Katzenbacha, pan Ing. Steffen Leppla. Poutavý výklad pojednával o možnostech využití kombinovaného zakládání, jeho návrhu, metodách výpočtu, bezpečnosti a monitoringu. Na příkladech zejména z Německa, Spojených arabských emirátů, ale i Frankfurtu nad Mohanem, Kyjeva, Moskvy, Dubaje, Jeddahu či Lagosu, byla prezentována ekonomická i ekologická pozitiva tohoto typu zakládání v porovnání například s hlubinným založením na pilotách.

Za pořadatele, společnost SG Geotechniku, Univerzitu Karlovu a Česko-Slovenskou společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, děkujeme všem přednášejícím, kteří přes svoji extrémní vytíženost vážili cestu do Prahy a z pozice světově uznávaných specialistů pojednali o novinkách v oboru, odborné veřejnosti a návštěvníkům za jejich účast a především týmu našich kolegů, kteří se podíleli na přípravě a atmosféře letošních Pražských geotechnických dnů. Zároveň již nyní srdečně vybízíme k účasti v příštím, již 28. ročníku.