CZ | EN

Výzkum a vývoj

Aplikovaným výzkumem a využitím nejnovějších poznatků vědy tradičně rozvíjíme obor stavební a environmentální geotechniky, zvyšujeme efektivitu a kvalitu našich služeb

Řešení významných výzkumných úkolů v oblasti stavební a environmentální geotechniky patří po dlouhá léta k tradičnímu portfoliu společnosti SG Geotechnika. Společným cílem všech řešených projektů v oblasti vědy, výzkumu a vývoje je získávání nových poznatků a inovativních metod zaměřených na budoucí využití v praxi. Pro aplikovaný výzkum využíváme vlastní pracoviště numerického modelování geotechnických problémů, moderně vybavené laboratoře geomechaniky a pracoviště terénních zkoušek a monitoringu. Úzce spolupracujeme s vysokými školami, Akademií věd České republiky i dalšími vědeckými institucemi, podle povahy řešeného problému. Tato skutečnost garantuje, že know-how společnosti SG Geotechnika odpovídá vždy současnému stavu oboru. Propojování nových poznatků s velkými zkušenostmi z praxe slouží ke zvyšování efektivity a kvality našich služeb, vede ke prospěchu objednatele a rozvoji celého oboru geotechniky.


Kontakt

Ing. Jiří Záruba
T: +420 602 269 160
E: Jiri.Zaruba@geotechnika.cz
Nejvýznamnější řešené projekty výzkumu a vývoje

LTACH19028 – Mechanismus porušení a snížení jeho rizika u základů větrných elektráren zatížených extrémními klimatickými podmínkami (2019–2021, MSM/LT)

FV – 10511 – Vliv dlouhodobého provozu tepelných čerpadel na udržitelnost energetického potenciálu horninového prostředí (2016–2019, MPO/FV)

TA04020986 – Přenos hodnot migračních parametrů granitických hornin z mikroměřítka do reálného měřítka horninového masivu, PAMIRE (2014–2017)

FR – TI4/714 – Výzkum a inovace úprav horninového prostředí vápennými aditivy (2012–2016)

FR – TI4/269 – Výzkum získávání tepelné energie z horninového prostředí tunelových staveb (2012–2016)

FR – TI4/327 – Výzkum možnosti komplexní revitalizace skládek průmyslového odpadu, včetně využití jejich potenciálu, vývoj měřících systémů pro dálkový monitoring, tvorba metodických pokynů a vzorových projektů pro provádění revitalizace a optimalizace skládek (2012–2015)

FR – TI3/579 – Výzkum sdružených procesů v horninovém prostředí a vývoj metodik pro posuzování dlouhodobé stability podzemních děl (2011–2015)

FR – TI3/523 – Stimulace horninového masívu pro vytvoření puklinového rezervoáru pro jímání geotermální energie systémem hot-dry-rock (2011–2014)

FR – TI3/609 – Výzkum, vývoj detekce a kontrolního sledování kritických míst geotechnických konstrukcí, zejména podzemního stavitelství, báňského průmyslu i ostatních inženýrských staveb (2011–2013)

TA01011650 – Výzkum a vývoj aplikací dielektrických snímačů pro měření přetvoření v geotechnice (2011–2013)

FR – TI1/367 – Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury (2009–2013)

FR – TI1/307 – Výzkum termických procesů odvalů vzniklých při těžbě uhelných ložisek, vývoj metod a zařízení pro využití jejich termického potenciálu (2009–2012)

FT – TA5/128 – Komplexní řešení stabilizace zemního, respektive horninového prostředí, pro výstavbu podzemních objektů a základů pozemních staveb (2008–2010)

2A – 2TP1/055 – Výzkum využití energetického potenciálu důlních vod v oblastech bývalé těžební činnosti ČR (2007–2010)

FT – TA/053 – Optimalizace komplexní technologie sanace sesuvů zejména v oblasti s energetickou činností (2004–2005)

FD – K3/037 – Sanace a revitalizace oblastí a staveb s negativními relikty energetické činnosti (2003–2005)

FD – K/047 – Minimalizace negativních důsledků v energetické činnosti (2001–2003)

PZ – NP/11 – Projekt prací zpracování kamence na sanační materiál pro odkaliště a jiné produkty (1997–1998)

Vybrané výsledky řešení projektů výzkumu a vývoje

FR – TI4/269 – Výzkum získávání tepelné energie z horninového prostředí tunelových staveb (2012–2016)
Patent 538: Tepelně vodivá hmota na bázi geopolymerní pryskyřice (2013)
Užitný vzor 30546: Prostředek pro přenos tepelné energie z horninového masivu (2015)

FR – TI4/497 – Výzkum stability bentoninu v in-situ podmínkách při teplotách do 95 °C (2012–2015, MPO/FR)
Užitný vzor 29007: Tepelně odolný těsnicí stavební díl

FR – TI3/523 – Stimulace horninového masívu pro vytvoření puklinového rezervoáru pro jímání geotermální energie systémem hot-dry-rock (2011–2014)
Užitný vzor 31756: Tepelný odolný těsnící stavební díl (2015)

TA01011650 – Výzkum a vývoj aplikací dielektrických snímačů pro měření přetvoření v geotechnice (2011–2013)
Optovláknové extenzometry se snímači Fiber Bragg Gratings, FBG (2013)
Užitný vzor 26235: Víceúrovňový dielektrický extenzometr pro sledování malého rozsahu deformace
Užitný vzor 26236: Víceúrovňový dielektrický extenzometr pro sledování velkého rozsahu deformace

FR – TI3/609 – Výzkum, vývoj detekce a kontrolního sledování kritických míst geotechnických konstrukcí, zejména podzemního stavitelství, báňského průmyslu i ostatních inženýrských staveb (2011–2013)
Poloprovoz – Kontrolní sledování potenciálně nestabilního svahu metodou Brillouin Optical Time Domain Analysis, BOTDA – Instrumentace vrtu optickými vlákny pro sledování svahových deformací
Poloprovoz – Detekce deformací primárního ostění Středního tunelu pomocí metody BOTDA na stavbě Metro V.A

FR – TI1/367 – Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací, vývoj metodiky a měřící aparatury (2009–2013)
Patent 584: Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin, geotechnických a stavebních materiálů, za použití měření hmotnostního úbytku vtláčeného měřícího média pomocí citlivých vah (2011)
Patent 166: Zařízení pro měření velmi malých propustností horninového prostředí (2014)

Reference