CZ | EN

Modernizace plavebních komor Brandýs nad Labem a Velký Osek

Modernizace plavebních komor Brandýs nad Labem a Velký Osek

Lokalita:
Labská vodní cesta

Náš přístup: 
Komplexní podklady pro optimální projekt modernizace plavebních komor prostřednictvím inženýrskogeologického a stavebnětechnického průzkumu, geofyzikálních měření a laboratorních zkoušek

Komplexní podklady pro projekt modernizace plavebních komor Brandýs nad Labem a Velký Osek pro zlepšování plavebních podmínek Labské vodní cesty 

Labská vodní cesta, jako součást čtvrtého transevropského multimodálního dopravního koridoru, je jedinou vodní cestou v České republice, která slouží i mezinárodní přepravě. Pro plánované zvyšování podílu ekologické a levné vodní dopravy je nezbytné trvalé zlepšování plavebních podmínek řeky Labe. Odborníci SG Geotechniky dlouhodobě spolupracují na projektech spojených s výstavbou, rekonstrukcemi a modernizací Labské vodní cesty. 

Vzhledem k technickému stavu plavební komory Brandýs nad Labem, která byla dokončena roku 1936, byly pro zajištění labské plavební cesty uvažovány možnosti výstavby nové plavební komory v jejím těsném sousedství i rekonstrukce té stávající. Specialisté SG Geotechniky zpracovali inženýrskogeologický a stavebnětechnický průzkum stávající komory, jako podklad pro projekt její rekonstrukce, a inženýrskogeologický průzkum pro druhou plavební komoru pro zhodnocení alternativní varianty projektu. Jejich účelem bylo dokladovat stav plavební komory po statické a technické stránce a umožnit návrh technického řešení modernizace. V průběhu přípravy projektu byl zajišťován i komplexní monitoring stavu i jakosti podzemních vod v okolí plavební komory.

U plavební komory Velký Osek zajišťovala SG Geotechnika rozsáhlý stavebnětechnický průzkum. Součástí průzkumů byla také podrobná geofyzikální měření, včetně georadarového průzkumu dna a stěn plavebních komor. Účelem průzkumných prací bylo dokladovat stav plavebních komor po statické i technické stránce a poskytnout klientovi podklady pro návrhy technického řešení modernizace obou komor a pro zpracování projektové dokumentace. Modernizace plavebních komor byla oceněna v soutěži Česká dopravní stavba 2015 Cenou Ředitelství vodních cest České republiky.