CZ | EN

I/42, Královopolské tunely, Brno

I/42, Královopolské tunely, Brno

Lokalita:
Velký městský okruh, Brno 

Náš přístup:
Projekt monitoringu, vedení kanceláře monitoringu, digitalizace a online správa dat v systému BARAB®, konvergenční měření primárního a sekundárního ostění, sledování objektů nadzemní zástavby


Geotechnický monitoring pro stavbu Královopolských tunelů pod hustou městskou zástavbou na Velkém městském okruhu v Brně

Královopolské tunely, též zvané tunely Dobrovského B, jsou součástí velkého městského silničního okruhu v Brně, který má odlehčit dopravně přetíženému centru města. Dva paralelní dvoupruhové tunely byly raženy v délce 2 x 1250 m pod hustou městskou zástavbou v obtížných geologických podmínkách. Způsob ražby zohledňoval rizika nízkého nadloží (do 21 m) a ražbu v silně tlačivých neogenních jílech místy na styku se zvodnělými nesoudržnými vrstvami. Ražba probíhala s členěním na šest dílčích výrubů s využitím tuhého ostění a okamžitého uzavírání dna. Součástí stavby jsou dva hloubené úseky, čtyři tunelové spojky, mimoúrovňová křižovatka a specifický hloubený objekt technologického centra. Rozpíraná jáma hloubky 30 m byla provedena v prostředí kvartérních a neogenních usazenin pod dno jednoho z tunelů. 

SG Geotechnika zajišťovala řadu odborných prací v souvislosti s ražbou 3 průzkumných štol. Pro vlastní stavbu tunelů naši odborníci zpracovali dílčí projekt monitoringu i projekty zajištění 140 objektů na povrchu, sledovali vývoj jejich poruch a provedli také statické posouzení objektů nadzemní zástavby. Při ražbách tunelů SG Geotechnika, jako člen sdružení „Tunely Dobrovského – monitoring“, prováděla celou řadu speciálních měření, včetně hydromonitoringu a monitoringu úniku plynu, vedla kancelář monitoringu a měla na starost zpracování a prezentaci dat prostřednictví databázového systému BARAB®

Geotechnický monitoring umožnil optimalizaci postupu ražby, přispěl k minimalizaci deformací a negativních dopadů ražeb na nadzemní objekty, včas podal informace o nestandardním chování konstrukcí a dopomohl k pozitivnímu přijetí stavby dotčenými obyvateli.