CZ | EN

Tunelový komplex Blanka, Praha

Tunelový komplex Blanka 

Lokalita:  
Městský okruh hlavního města Prahy  

Náš přístup:
Geotechnický průzkum, řízení a vyhodnocování geotechnického monitoringu za použití informačního systému monitoringu BARAB®Komplexní geotechnický monitoring pro stavbu nejdelších městských tunelů v Evropě pro převedení dopravy do podzemí v centru Prahy

Tunelový komplex Blanka je součástí severozápadní části vnitřního městského okruhu hlavního města Prahy v úseku Myslbekova – Pelc Tyrolka. Je tvořen raženými tunely Královská obora a Brusnice, a hloubeným tunelem Dejvice. Tunely prochází pod řekou Vltavou, pod přírodním parkem Královská obora, kde minimální skalní nadloží dosahuje pouze 2 m (celkové nadloží je 8 m), a pod hustě zastavěnou čtvrtí města až k hranicím historického jádra Prahy, kde podchází pod bastiony Pražského hradu. Jedná se o nejdelší městské tunely v Evropě procházející urbanizovaným prostředím.

Tunely jsou řešeny jako dva paralelní jednosměrné dvoupruhové a třípruhové tunely. Délka ražených tunelů je 5540 m, délka hloubených tunelů je 6600 m. Celková délka tunelů je 12 140 m. Ražba tunelů probíhala metodou NRTM. Součástí podzemních staveb je několik technologických center se strojovnou vzduchotechniky s profilem výrubu téměř 300 m2 a délkou 125 m. Součástí souboru staveb jsou kromě tunelů 4 mimoúrovňové křižovatky, nový most přes řeku Vltavu a protipovodňová opatření v Troji.

V předstihu před zahájením stavby tunelů Blanka byla v jejich budoucí trase vyražena průzkumná štola o délce 1949 m, v níž odborníci SG Geotechniky prováděli geotechnický monitoring a podíleli se na podrobném geotechnickém průzkumu. Při stavbě tunelů naši specialisté zajistili geologickou dokumentaci ražby tunelů a hloubení stavebních jam, komplexní geotechnický monitoring v tunelech, ve stavebních jámách a na objektech nadzemní zástavby, a doplňující geologický průzkum. Součástí geotechnického monitoringu bylo konvergenční měření, geodetická měření na stavebních jámách, na povrchu, na objektech nadzemní zástavby, prohlídky a měření na trhlinách objektů nadzemní zástavby, extenzometrická měření, inklinometrická měření a měření klouzavými deformometry, měření seismických a akustických účinků trhacích prací, hydrogeologický monitoring, měření tlaků na primární ostění, tenzometrická měření, dynamometrická měření, geoelektrické korozní měření a měření půdní vlhkosti.

Komplexní geotechnický monitoring s okamžitým vyhodnocením měření a následnou prezentací naměřených dat v systému BARAB®, přispěl k zajištění bezpečnosti stavebních prací, optimalizaci ražeb a řízení rizik v průběhu stavby.