CZ | EN

Štolový přivaděč pitné vody Želivka

Štolový přivaděč pitné vody Želivka

Lokalita:
Ochranné pásmo štolového přivaděče pitné vody z vodní nádrže Želivka do Prahy  

Náš přístup: 
Geotechnické zhodnocení štolového přivaděče pitné vody, kontinuální monitoring hydrogeologických a hydrologických poměrů a konzultační činnost pro ochranu kvality dopravované pitné vody 

Kontinuální monitoring pro ochranu pitné vody nejen pro Prahu, ale i pro další přilehlé oblasti

Štolový přivaděč pitné vody ze Želivky představuje ojedinělé vodohospodářské dílo délky 51,33 km, které dopravuje na velkou vzdálenost pitnou vodu v tlakovém režimu. Byl vybudován v letech 1964–1972 a od roku 1976 trvale zajišťuje dostatek kvalitní pitné vody nejen pro Prahu, ale i pro další přilehlé oblasti.

Pro zajištění bezpečného provozu a ochranu kvality dopravované pitné vody provádí specialisté SG Geotechniky, v rámci programu technickobezpečnostního dohledu, monitorovací práce v ochranném pásmu štolového přivaděče a další činnosti.

Samostatné dílčí činnosti byly realizovány již před rokem 1996. V období let 1992–1999 bylo provedeno komplexní geotechnické zhodnocení štolového přivaděče v celé jeho délce a byla realizována inženýrskogeologická a environmentální rajonizace území v ochranném pásmu štoly v délce 52 km a šířce 1 km.

Od roku 1996 je ve vybraných lokalitách v ochranném pásmu prováděn kontinuální monitoring hydrogeologických a hydrologických poměrů, zaměřený na podchycení případných anomálii, které by mohly indikovat případnou změnu stávajícího technického stavu přivaděče.

V oblasti vybraných skládek odpadu a dalších ekologických zátěží v ochranném pásmu přivaděče je realizován monitoring, který umožňuje průběžně hodnotit jejich vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod a následně, spolu s dalšími informacemi, posoudit míru potenciálního rizika ovlivnění kvality vody ve štole.

SG Geotechnika spolupracuje rovněž při kontrolních prohlídkách štolového přivaděče a provádí konzultační činnost dle potřeb správce díla.