CZ | EN

Obnova rybníka Jordán, Tábor

Obnova vodní nádrže Jordán

Lokalita:
Tábor, Jihočeský kraj   

Náš přístup:
Inženýrskogeologická a geotechnická dokumentace, výkon geotechnického konzultanta pro obnovu vodní nádrže Jordán a regulaci stavu hladiny při povodních 


Geotechnické služby pro obnovu vodní nádrže Jordán a regulaci stavu hladiny vody při povodních 

Rybník Jordán o ploše 51 ha vznikl roku 1492 přehrazením Košínského potoka a je nejstarší přehradní nádrží ve střední Evropě. V srpnu 2002 bylo město Tábor postiženo povodněmi a bylo zařazeno mezi strukturálně postižené regiony. To byl také jeden z důvodů, kdy město Tábor zažádalo o povolení stavby na obnovu retenční nádrže Jordán. Účelem stavby bylo zřízení spodní výpusti, která je důležitým provozním prvkem vodního díla, tak i prvkem pro zajištění jeho bezpečnosti, zejména při povodních, krizových a mimořádných situacích.

Spodní výpust byla řešena liniovou, převážně podzemní stavbou, která umožní vypouštění nádrže z jejího nejhlubšího místa obchvatem za pravobřežním zavázáním hráze s konečným vyústěním vpravo od vodopádu bezpečnostního přelivu do koryta Tismenického potoka a byla ražena hornickým způsobem, tj. s odstřely. Jedná se o štolu délky 208,2 metrů se svislou šachtou hloubenou z povrchu.

Účelem stavby bylo vybudování cca 200 m dlouhé výpusti nádrže, která má poprvé umožnit plnou regulaci stavu hladiny vody v nádrži. Stavba výpusti procházela dvěma litologickými celky oddělenými od sebe tektonickou linií. Výpusť byla provedena pomocí hloubených a ražených stavebních děl, přičemž štoly ražené části výpusti měly průřez 2,6 x 2,7 m a 2,4 x 2,5 m.

Naši geotechničtí konzultanti zajistili geologickou a geotechnickou dokumentaci, která sloužila jako podklad pro upřesnění volby typu výztuže výrubu, technologie ražby, délky záběru a pro rozhodování o dosažení některého z varovných stavů. Geologická dokumentace hloubených a ražených částí výpustě umožnila zhotoviteli pružně reagovat na aktuální horninové prostředí a zefektivnit postup ražeb. Odborníci dále spolupracovali na návrhu doplňkového průzkumu předpolí ražby pomocí jádrových předvrtů do čelby a konzultační činnost při návrhu zabezpečení předpolí ražby při průchodu ověřenou tektonickou poruchovou zónou.