CZ | EN

Stavba retenční nádrže Jeneweinova, Brno

Stavba retenční nádrže Jeneweinova, Brno

Lokalita:
Brno, Jihomoravský kraj 

Náš přístup: 
Komplexní geotechnická měření a pasportizace objektů v průběhu výstavby retenční nádrže zabraňující nadměrnému znečišťování řeky Svratky a Svitavského náhonu   


Realizace a uplatnění výsledků geotechnického monitoringu přispěla k bezpečnému vybudování nejhlubší kruhové retenční nádrže v České republice

Retenční nádrž Jeneweinova je unikátní akumulační objekt, realizovaný v rámci rekonstrukce kanalizační sítě města Brna, nutné pro budoucí rozvoj města. Do retenční nádrže jsou přiváděny vody, které za dešťů nepojme stávající kanalizace a část splašků by se dostávala bez čištění přepadovými komorami do řeky Svratky a Svitavského náhonu.  

Z tohoto důvodu se město rozhodlo k vybudování dvou nových odlehčovacích komor. V retenční nádrži dochází vlivem efektu hydromechanické separace k zachycení nesených nerozpuštěných látek, které jsou čerpány zpět do kanalizace. Kruhová retenční nádrž o průměru pažící stěny 32,8 m, hloubky dna nádrže 20,83 m a tloušťky stěny 1 m, je celá zapuštěná do země. Má dvojité kruhové koryto z betonu, které po spuštění pojme až 8 600 m3 vody se splašky. V době velkých dešťů pak dokáže přebytečnou vodu zadržet a mechanicky přefiltrovat, jen malá část pak přepadne do Svratky.

Nádrž byla hloubena ve složitých geologických poměrech. Pro bezpečný průběh výstavby podzemní nádrže bylo nutné sledovat stabilitu jak betonové pažící konstrukce tvořené kruhovou podzemní stěnou, tak stabilitu dna nádrže. Podzemní stěna působí staticky jako uzavřená kruhová klenba zatížená radiálně zemním tlakem. Vzhledem k navrženému klenbovému efektu pažení retenční nádrže bylo nutné, aby lamely podzemních stěn byly provedeny s maximální přesností, neboť jakákoliv větší odchylka od ideálního tvaru by znamenala ohrožení statické funkce konstrukce. Pro zajištění stability dna retenční nádrže bylo navrženo zpevnění zemin pode dnem výkopu tryskovou injektáží.

Naši specialisté prováděli geotechnická měření a pasportizaci pozemních objektů pro tuto unikátní vodohospodářskou stavbu s významným ekologickým přínosem. Pomocí geotechnického monitoringu měřili, zaznamenávali a vyhodnocovali reakce horninového podloží, výsledky měření se ukládaly v databázi systému BARAB®. Komplexní monitoring průběhu výstavby probíhal na základě vlastního projektu. Realizace a uplatnění výsledků monitoringu přispěla k plynulému a bezpečnému postupu budování pažící konstrukce a dna retenční nádrže.