CZ | EN

Navýšení kapacity skládky komunálního odpadu, Košťálov u Semil

Navýšení kapacity skládky komunálního odpadu

Lokalita:
Košťálov u Semil, Liberecký kraj  

Náš přístup:
Pečlivá a komplexní analýza geotechnických rizik zahrnující geotechnický monitoring, stanovení varovných stavů pro výstavbu jednotlivých etáží a hodnocení stability uzavírací hráze skládky


Stanovení geotechnických rizik a varovných stavů pro výstavbu dalších etáží skládky komunálního odpadu s ojedinělou zemní konstrukcí výšky 80 metrů

Skládka komunálního odpadu v Košťálově u Semil byla zřízena v 90. letech ve starém melafyrovém lomu. Dno lomu leží přibližně na kótě 390 m.n.m. a závěrný svah lomu o sklonu cca 40 stupňů má hranu na kótě 474 m.n.m. Lom má v půdorysepodkovovitý tvar se zúženou vstupníčástí uzavřenou hrázovým systémem, který je budován po etážích výšky 10 m. Aktuálně byla dokončena 4. etáž skládky. Uzavírací hráz má tedy výšku 40 m se sklony svahů 1:1,5. Lavice mezi jednotlivými etážemi má šířku 5–8 m. Generelní sklon svahu je tedy přibližně 1:1,8. Předpokládá se, že ukládání odpadů bude probíhat až do roku 2035, kdy dosáhne výška skládky 80 m a následně bude rekultivována. 

Specialisté společnosti SG Geotechnika zde provedli komplexní analýzu geotechnických rizik, na základě které stanovili bezpečné řešení pro další výstavbu a provozování skládky. V průběhu výstavby skládky dojde vlivem vysoké stlačitelnosti komunálního odpadu k deformacím v řádu jednotek metrů jak vlastního odpadu, tak zemin v uzavírací hrázi skládky. Rozměry skládky a hráze, vysoké očekávané deformace a dynamické zatížení odstřely v lomu činí z této stavby vysoce náročnou konstrukci. Na základě zhodnocení dostupných informací a výsledků numerického modelu se zahrnutím dynamického zatížení způsobeného odstřely ve funkční části lomu, byla stanovena geotechnická rizika pro další výstavbu a provozování skládky a byly stanoveny varovné stavy pro výstavbu jednotlivých etáží. Stav uzavírací hráze skládky je průběžně sledován monitorovacím systémem.