CZ | EN

Sanace skládky nebezpečných odpadů, Chabařovice

Sanace skládky nebezpečných odpadů, Chabařovice

Lokalita:
Chabařovice, Ústecký kraj  

Náš přístup: 
Inženýrskogeologický průzkum, geotechnický monitoring sesuvu, numerické modelování, analýza geotechnických rizik, návrh sanačních opatření, spolupráce na projektovém řešení a geotechnický dozor

Ve špatně zabezpečené skládce chemického odpadu u Chabařovic, jedné z nejnebezpečnějších skládek toxických a průmyslových odpadů v České republice, docházelo k chemickým reakcím a kontaminované vody unikaly do povodí řeky Bíliny. Specialisté SG Geotechniky se podíleli na sanačních pracích, a po provedení analýzy geotechnických rizik, byla na základě jejich doporučení vybrána optimální varianta řešení, která byla realizována pod jejich odborným vedením

Skládka chemického odpadu vznikla v roce 1908 a byla využívána až do roku 1993, kdy její rozloha dosáhla 41 hektarů. Ve špatně zabezpečeném tělese skládky, kde bylo mimo jiné uloženo asi 40 tisíc sudů s hexachlorbenzenem, docházelo k chemickým reakcím a kontaminované vody unikaly do povodí řeky Bíliny, odkud se dostaly se až do Labe. Proto bylo rozhodnuto o kompletní, technicky velmi náročné a nákladné asanaci skládky.

Na sanačních pracích se podíleli specialisté SG Geotechniky, kdy na severních svazích skládky došlo k rozsáhlému sesuvu a naše společnost zde realizovala monitorovací systém. V další fázi byl proveden doplňkový inženýrskogeologický průzkum a identifikace příčin sesuvu. Tyto informace, včetně projektu, dozorování a vyhodnocení velkopokusu, opakované sledování čela a části povrchu skládky laserovým skenováním, průzkumu pro těsnicí stěnu, byly podkladem pro návrh a stabilitní posouzení řešení sanace sesuvu.

Po provedení analýzy geotechnických rizik pro různé varianty dokončení sanace skládky byla na základě doporučení SG Geotechniky vybrána optimální varianta a pod jejím odborným dozorem byla realizována. Došlo k významnému poklesu rychlosti sesuvu a v řádu jednotek let se předpokládá, že sesuv bude stabilizován. V současné době je sanace ukončena, povrch rekultivován a skládka je zcela bezpečná.