CZ | EN

Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov

Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov 

Lokalita:
Loukov, okres Kroměříž 

Náš přístup: 
Podrobný inženýrskogeologický průzkum, komplexní geotechnický návrh umístění nádrží, zabezpečení stavby a geotechnický monitoring stavby, stálý dozor

Čtyři velkokapacitní nádrže jsou svými rozměry, konstrukčním řešením i ekologickým přínosem ojedinělým dílem. Odborníci společnosti SG Geotechnika na této unikátní stavbě zajišťovali komplexní geotechnický servis, zahrnující rozhodnutí o umístění nádrží a způsobu jejich založení, zabezpečení hluboké stavební jámy, návrhy vyztuženého zpětného násypu a provádění dlouhodobého monitoringu 

Ve skladovém areálu pohonných hmot společnosti ČEPRO v Loukově, byla v roce 2011 dokončena výstavba čtyř velkokapacitních nádrží s unikátní koncepcí. Nové skladovací nádrže svým objemem 140 000 m3 představují důležitou pojistku České republiky proti případnému výpadku dodávek ropných produktů. Nové zásobníky rozšířily dvojnásobně celkovou skladovací kapacitu společnosti ČEPRO, která se stala největší svého druhu v České republice.

Každá z nádrží má vnitřní průměr 47,80 m a výšku 24 m. Tloušťka jejich dna je v nejširším okraji 1,2 m, stěny mají tloušťku 0,6 m. Jde o železobetonové předepjaté konstrukce. Vůbec poprvé v České republice bylo použito dvouplášťové sklolaminátové výstelky místo klasické ocelové. Rozměry, konstrukčním řešením i ekologickým přínosem jde o ojedinělé dílo. Pro stavbu bylo přemístěno zhruba 300 000 m3 zeminy, která byla zpětně použita pro zásyp podzemních konstrukcí. Nádrže jsou zapuštěny do dvanáctimetrové hloubky a přesypané zeminou s celoplošným vegetačním pokryvem. Ohromná hmota stavby je tak skryta pod povrchem země a souvisle navazuje na okolní krajinu.

Odborníci společnosti SG Geotechnika na této unikátní stavbě spolupracovali již od roku 2007. Zajišťovali komplexní geotechnický servis stavby, zahrnující rozhodnutí o umístění nádrží, způsobu založení, zabezpečení hluboké stavební jámy, návrhy vyztuženého zpětného zásypu a provádění dlouhodobého monitoringu. Před vlastním návrhem dispozice a konstrukce stavebních objektů provedli podrobný inženýrskogeologický průzkum staveniště. Cílem geotechnických prací bylo v prvé řadě vybrat vyhovující místo pro založení všech čtyř nádrží a zajistit v omezeném prostoru stabilitu hluboké stavební jámy na stupňovitě členěném úpatním svahu Kelčského Javorníku.

Na základě průzkumu a numerického modelování byl zhotoven projekt zemní konstrukce zásypu nádrží. Hlavním předmětem geotechnické konstrukce jsou vyztužené zásypy okolo nádrží. Vyztužené těleso je budováno s ohledem na požadavek stability a trvanlivosti konstrukce. Svahy se sklonem do 30° byly realizovány s prostým položením geosyntetik a provedením protierozní ochrany, na jižním okraji je svah zajištěn dvojicí pilotových stěn. Pro některé partie byla použita polyesterová geomříž.  Výsledkem prací SG Geotechniky je provedení jedinečné konstrukce v náročných podmínkách, předání stavby ve stanoveném termínu a hodnoty monitorovacích veličin pohybující se v mezích stanovených výpočty. 

Díky své mimořádnosti a citlivému zasazení do krajiny získaly velkokapacitní zásobníky Loukov titul Stavba roku 2012.