CZ | EN

IV. železniční koridor, modernizace trati Votice – Benešov

IV. železniční koridor, modernizace trati Votice – Benešov 

Lokalita: 
Votice – Benešov u Prahy  

Náš přístup: 
Geotechnický dozor, monitoring a konzultační činnost – IG průzkum pro ražbu a hloubení, geodetická dokumentace, extenzometrická, seismická a hydrogeologická měření, pasportizace přilehlých objektů, skenovaní skutečného stavu ostění, měření zatížení primárního ostění, stavební dozor 

Trať IV. tranzitního železničního koridoru patří k nejdůležitějším tratím České republiky, neboť spojuje aglomeraci hlavního města s Táborskem a jižními Čechami, zároveň je významnou transevropskou železniční trasou sítě TEN-T na severojižní ose Balt – Jadran. V rámci zkrácení cestovní doby a zvýšení spolehlivosti byla navržena přestavba trati v úseku Benešov u Prahy – Votice pro traťovou rychlost do 160 km/h s úplným zdvoukolejněním. Odborníci SG Geotechniky zajistili kompletní geotechnický dozor a monitoring na tunelových objektech stavby

Stavba v úseku Votice – Benešov u Prahy (18,472 km) je výjimečná délkou realizovaných podzemních děl, celkem 2690 m dvoukolejných tunelů. Ze směru od jihu k severu to postupně byly tunely Votický (hloubený, celkové dl. 590 m), Olbramovický (ražený, celkové dl. 480 m), Zahradnický (ražený, celkové dl. 1.044 m), Tomický I (ražený, celkové dl. 324 m) a Tomický II (ražený, celkové dl. 252 m). Ražbou tunelů Olbramovický, Tomický I a Tomický II byly zastiženy relativně nepříznivé inženýrskogeologické poměry. Naproti tomu ražby tunelu Zahradnického zastihly kvalitní žuly. U tunelu Votického, který byl budován v otevřené stavební jámě, byly zastiženy rovněž žuly, ty však již nebyly tak kvalitní a jámu bylo tudíž nutno pečlivě zajišťovat proti padání bloků horniny.

Společnost SG Geotechnika na uvedených tunelech zajišťovala kompletní geotechnický dozor a monitoring. Tyto činnosti mimo jiné zahrnovaly inženýrskogeologickou dokumentaci, geodetická sledování v podzemí i na povrchu, extenzometrická měření, seismická sledování, pasportizaci přilehlých objektů, skenování primárního i sekundárního ostění a další. Právě realizace tunelů umožnila napřímit novou trasu a výrazně tak zvýšit rychlostní parametry až do 160 km/h.

Mimo tunelů byly předmětem geotechnického a stavebního dozoru také ostatní objekty trasy. Jednalo se především o dohled při budování železničního spodku a svršku, o velké množství stávajících i nových mostů, propustků, zdí, nástupišť na zastávkách a ve stanicích, mimoúrovňové přístupy a další. Modernizací IV. tranzitního železničního koridoru došlo v úseku Votice – Benešov u Prahy k napřímení a zdvoukolejnění staré železniční trasy, což přineslo zvýšení rychlosti vlaků, zkapacitnění dopravy a lepší komfort cestujících.