CZ | EN

Rekonstrukce Jablunkovských tunelů, Mosty u Jablunkova

Rekonstrukce Jablunkovských tunelů

Lokalita:
Mosty u Jablunkova, Moravskoslezský kraj  

Náš přístup: 
Komplexní geotechnický monitoring – měření konvergencí, deformetrická a extenzometrická měření, geodetická měření na povrchu, sledování hladiny podzemní vody v hydrogeologických objektech, měření náklonů objektů a inklinometrická měření; geotechnický a doplňkový geotechnický průzkum, návrh koncepce povrchového odvodnění a pasportizace provozovaného tunelu

V rámci optimalizace traťového úseku III. železničního koridoru v úseku státní hranice se Slovenskem a Bystřicí nad Olší, byla realizována přestavba původního jednokolejného tunelu z roku 1917 na dvojkolejný, odpovídající aktuálním parametrům norem. V průběhu výstavby v extrémně komplikovaných geologických a geotechnických podmínkách, došlo ke kolapsu primárního ostění a k závalu v délce přibližně 80 m. Pracovníci SG Geotechniky byli autory a zhotoviteli celého projekčního řešení komplexního geotechnického monitoringu

Rekonstrukci Jablunkovských tunelů je třeba chápat jako ražbu nového podzemního díla, kdy z kamenného ostění původního tunelu z roku 1917, byla zachována pouze část pravého opěří. Nový tunel je budován pomocí NRTM a situován do meziprostoru historických objektů. Po zprovoznění jedné koleje v novém tunelu byla proražena úniková propojka do staršího tunelu z roku 1871, který bude z poloviny sloužit jako úniková štola a jeho druhá část bude zasypána.

Tunely se nacházejí v nejméně příznivých geologických podmínkách, v souvrství drobně cyklického flyše, s převahou vápnitých jílovců, s velmi nízkou až extrémně nízkou pevností (R5–R6). Doprovodným aspektem, který umocňuje již tak obtížné geotechnické prostředí stavby, je fakt, že okolní masiv přestrojovaného tubusu je poznamenán zejména původní historickou ražbou. V inženýrskogeologických dokumentacích čeleb jsou nezřídka zaznamenány historické nadvýlomy rozličných objemů. Avšak i samotná historie Jablunkovských tunelů nebyla ke stavbě vždy vlídná. Roku 1939 byl tunel sabotován polskou armádou, když ustupovala nacistům. Jedním z takto zničených míst tunelu stavba nedávno prošla. Destrukce byla dokumentována ve st. 278-330 TM. Zajímavostí stavby je zajisté také objevený vlakový nárazník v oblasti portálu P1, který s největší pravděpodobností patřil jednomu z vozů, které byly za II. světové války v tunelu odpáleny.

Nejzávažnějším problémem byl propad části nadloží na podzim 2009, kdy se horninové prostředí propadlo do rozestavěného tunelu a na povrchu vznikl kráter široký až 150 m. Byla provedena sanace závalu, doplňkový geotechnický průzkum a monitoring. Ražba v zavalené části probíhala pomocí členěného výrubu a ražbě předcházela sanační injektáž. Vlastnosti horninového masivu před a po injektáží byly ověřovány odborníky SG Geotechniky. Zmáhání závalu bylo ukončeno v září 2012 a začalo budování sekundárního ostění. V roce 2013 byly rekonstruované a modernizované Jablunkovské tunely uvedeny do provozu a technickému řešení závalu byla udělena Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ČKAIT 2013.