Člen skupiny
CZ | EN

Geotechnický dozor stavby dálnice D3 Ševětín–Borek

Geotechnický dozor stavby dálnice D3 Ševětín–Borek

Lokalita:
D3 v úseku Ševětín–Borek

Náš přístup: 
Výkon stavebního dozoru díla a operativní řešení nastalých geotechnických výzev, které vedly v některých případech k zásadní změně projektové dokumentace 

Stavba úseku D3 Ševětín–Borek v náročných geologických podmínkách, přinesla neočekávané geotechnické úlohy. Výkon stavebního dozoru díla a operativní řešení nastalých geotechnických výzev, které vedly v některých případech k zásadní změně projektové dokumentace, provedli odborníci SG Geotechniky

Stavba D3 0309/II mezi obcemi Ševětín–Borek, budoucího úseku dálnice D3, řeší zkapacitnění stávající silnice první třídy I/3 na směrově rozdělenou čtyřproudovou komunikaci. Realizace komunikace přinesla mnohdy neočekávané geotechnické úlohy, které nebylo možné v přípravných průzkumných pracích postihnout.

Společnost SG Geotechnika zajistila výkon stavebního dozoru a průběžně posazovala nastalé geotechnické úlohy, aby byla zajištěna dlouhodobá bezpečnost komunikace. Trasa úseku D3 prochází složitými geologickými a hydrogeologickými poměry, ke kterým se také přidružilo konstrukční provedení a kvalita stávající silnice I/3. Vzájemná spolupráce geotechnického dozoru stavby se zhotovitelem a projektanty stavby přinesla vhodná technická řešení zastižených geotechnických skutečností na stavbě.


Mimo standardní geotechnické kontrolní práce týkající se míry zhutnění, kvality zemních materiálů či shody projektové dokumentace s postupem výstavby, se ve čtyřech úsecích budoucí D3 uplatnily vyztužené zemní násypy včetně monitorovacího systému a výměny podloží ve dvou místech pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti stavby.

Stavbu na mnoha místech ztížily průsaky podzemních vod ze stávajících násypů. Při přítocích podzemích vod se svahy v projektem předepsaných sklonech, ukázaly jako nestabilní a docházelo k povrchovým sesuvům. Odborníci SG Geotechniky odsouhlasili jako optimální řešení, výměnu zemin paty svahu za drcený štěrk. Pro podchycení a odvedení podzemních vod mimo dálniční těleso byl použit systém drenážních štěrkových žeber a koberců. Po doplňkovém průzkumu byla zjištěna málo únosná pláň stávající vozovky I/3, která vznikla působením vysoké hladiny podzemní vody v kombinaci s nevhodnými zeminami. S ohledem na to, že nebylo možné danou oblast gravitačně odvodnit, přistoupilo se k sanaci pomocí drceného kameniva a obousměrné výztužné textilie.

Nový úsek D3 Ševětín–Borek byl zprovozněn na přelomu roku 2019 a 2020. V provozu je nyní 70 km dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Navržená trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním tahu E55, který vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka.