CZ | EN

Sanace svahových deformací v dálničním zářezu D5, Plzeň

Sanace svahových deformací v dálničním zářezu D5

Lokalita:
D5, Plzeň  

Náš přístup:
Diagnostické inženýrskogeologické posouzení příčin deformací, zpracování geotechnických výpočtů a projektu sanačních prací, zajištění autorského a geotechnického dozoru stavby


V dálničním svahu na jižním okraji Plzně docházelo opakovaně k projevům svahových deformací, mělkým sesuvům jílovitých půd. SG Geotechnika provedla diagnostické inženýrskogeologické posouzení příčin deformací, včetně numerického modelování, při kterém byl vybrán a stanoven návrh technického řešení. Společnost dále zpracovala projekt sanačních prací a provedla autorský a geotechnický dozor při stavbě

Strmé svahy dálničních zářezů mohou v nepříznivých geologických podmínkách vykazovat projevy svahových deformací, jež často ohrožují provoz na dálnici, nebo alespoň omezují možnost údržby a funkci některých součástí dálnic. Nejinak tomu bylo v km 79,650 vlevo na dálnici D5 mezi Plzní a Rozvadovem, kde k takovým deformacím docházelo v délce cca 20 m opakovaně. Po neúspěšné primární sanaci, kdy byla sesouvající se povrchová vrstva nahrazena štěrkem, se správce obrátil na naši společnost s požadavkem na posouzení příčin deformací. Nejprve bylo provedeno inženýrskogeologické posouzení na základě dokumentace kopané sondy ve svahu, při které byly zjištěny pravděpodobné příčiny sesuvu. Svah o sklonu cca 30° a výšce cca 8,5 m byl, až na výjimku v části paty s výskytem písků, tvořený jemnozrnnými sedimenty – jíly s vysokou plasticitou terciérního stáří. Písčitá vrstva byla při své bázi zvodněná. Následovalo zpracování geotechnických výpočtů, které prokázalo dobrou účinnost jednoho z navrhovaných technických řešení. Pro toto řešení, které spočívalo ve vybudování výztužných žeber z lomového kamene, gabionové zídky výšky 2,5 m v patě svahu a přísypu lomového kamene nad zídku, byla následně zpracována projektová dokumentace. Komplexní dodávka byla finalizována prováděním autorského a geotechnického dozoru stavby, což přispělo k dobré kvalitě stavebního díla. V současné době je zajištění plně funkční a nevykazuje další deformace.