CZ | EN

Rozsáhlá sanační opatření na železniční trati Rynoltice – Křižany

Rozsáhlá sanační opatření na železniční trati Rynoltice – Křižany 

Lokalita:
Železniční trať Rynoltice – Křižany, km 128,200–128,250 

Náš přístup:
Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum, archivní rešerše, geodetické zaměření, numerické modelování pro zjištění příčin a návrhu řešení sanačních opatření, návrh vyztuženého zemního tělesa, projekt sanačních opatření, zpracování technologického postupu celé stavby, metodika zhutňovací zkoušky a její vyhodnocení, výkon nepřetržitého geotechnického dozoru. 

Na železniční trati Liberec – Česká Lípa u obce Křižany, došlo k rozsáhlému sesuvu v horizontálním průměru 40 metrů a šířce 60 metrů. Objem sesutých hmot činil více než 15 000 m3. Společnost SG Geotechnika provedla komplexní inženýrskogeologický průzkum, včetně numerického modelování, navrhla projekt sanačních prací a zajistila neustálý geotechnický dozor stavby

Z geologického hlediska se zájmová lokalita nachází na svahu Ještědského hřbetu v geologicky nepříznivých podmínkách. K sesuvu došlo v období přívalových dešťů na důležité celostátní železniční trati Liberec – Česká Lípa, v úseku Rynoltice – Křižany. Jednalo o druhý největší sesuv v tomto období v České republice. SG Geotechnika provedla podrobný inženýrskogeologický průzkum a zpracovala projekt sanačních opatření v podobě nového vyztuženého tělesa náspu délky 80 m a výšky až 20 m. V průběhu sanačních prací bylo odtěženo na 22 tisíc m3 materiálu náspu a sesutých hmot a vybudován zářez pro nový násep. Správnost provádění stavebních prací byla zajišťována stálým geotechnickým dozorem a provedena s vysokou mírou preciznosti a minimálními odchylkami od projektové dokumentace. 

Sanace, výjimečná rychlostí provedení geotechnického průzkumu a zpracováním projektu, rozsahem zemních prací ve špatně přístupném terénu, zásluhou získala titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě 2014. Sanace se také umístila mezi 7 nejlepšími projekty své kategorie na Ground Engineering Awards 2016 v Londýně.