CZ | EN

Geotechnické sanace

Provádíme jedinečnou inventarizaci hazardů, zajišťujeme okamžité výjezdy k haváriím a sesuvům skal a monitorujeme chování problematických svahů

Návrh optimálních sanačních řešení provádíme od geologického posudku a průzkumu, po kompletní projektové řešení a dodávku geotechnických staveb pod geotechnickým dozorem našich odborníků. Zpracováváme kompletní projektové řešení v jakémkoliv stupni dokumentace staveb včetně souladu se směrnicemi pro poskytování dotací Evropské unie, kdy zajišťujeme poradenskou činnost při žádání o tyto dotace. Naši odborníci zajišťují okamžité výjezdy k haváriím a sesuvům. Zajišťujeme návrh jak pasivních řešení (dynamické bariéry, záchytné ploty, překrytí sítěmi), tak aktivních sanačních opatření (kotvení, zajištění ocelovými hřebíky). Rovněž se zabýváme komplexními návrhy technického řešení u zemních sesuvů. Pro dlouhodobé sledování chování problematických svahů a stěn navrhujeme, realizujeme a provozujeme monitorovací zařízení s dálkovým přístupem.

Geotechnický dozor

Dbáme na dozorovou činnost z důvodu sladění projektovaných opatření s geologickou situací na stavbě tak, aby bylo zajištěno ideální spolupůsobení přírodních faktorů s technickými prvky. Často se v dnešní době setkáváme se situací, kdy podcenění a absence geotechnického dozoru na stavbě vede, v konečném důsledku, k omezení účinnosti sanačních opatření, nebo redukci trvanlivosti sanačních opatření. Geotechnický dozorem se zabýváme také samostatně, ve formě geotechnického konzultantství pro investory dopravních staveb a jiných.


Kontakt

Sanace skal

Ing. Milan Novák
T: +420 724 218 661
E: Milan.Novak@geotechnika.cz

Sanace důlních děl

Ing. Martin Šefrna
T: +420 602 648 389
E: Martin.Sefrna@geotechnika.cz

Inventarizace hazardů

Zajišťujeme inventarizaci hazardů ze strany skalních řícení a svahových pohybů v obecně širších územních celcích, kde je často nutné odstraňovat havarijní stavy podobných událostí. Inventarizací podchytíme existenci veškerých skalních výchozů, definujeme nebezpečné jevy a vyhodnotíme ohrožení staveb či dopravních komunikací v zájmových oblastech. Ve výsledku tak zpřehledníme údržbu území a vyhodnotíme priority řešení následné péče o dotčené území.


Reference

Chráníme inženýrská díla před nenadálým vývojem deformačního chování

Sanace skalního bradla Strečno, Slovensko – Sanace skalní stěny pro zabezpečení dopravního tahu I/18 a národní kulturní památky hradu Strečno

Stabilizace skalní stěny v parku u jezírka Košutka, Plzeň – Posouzení příčin nestability, návrh technického řešení, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a zadání stavby

Zabezpečení nestabilních skalních svahů nad obcí Hřensko s využitím ochranných vysokozátěžových bariér – Zpracování prováděcí dokumentace sanace a zajištění autorského dozoru během realizace doposud největšího využití technologie dynamických bariér v České republice

Geotechnické zajištění skalního útvaru, Dlouhé stráně – Geotechnická opatření pro stabilizaci porušeného skalního svahu pro zajištění bezpečného provozu na silniční komunikaci

Rozsáhlá sanační opatření na železniční trati Rynoltice – Křižany – Zpracování projektu sanace na základě komplexního inženýrskogeologického průzkumu podloženého závěry numerického modelování, rozsáhlá sanace získala titul Česká dopravní stavba a Ground Engineering Awards 2016

Sanace svahových deformací v dálničním zářezu D5, Plzeň – Diagnostické inženýrskogeologické posouzení příčin deformací, zpracování projektu sanačních prací a provedení autorského a geotechnického dozoru stavby