CZ | EN

Povrchová geofyzika

Aplikujeme širokou škálu geofyzikálních metod při řešení inženýrských, geologických a hydrogeologických úkolů

Klasické metody inženýrskogeologického průzkumu, podporujeme využitím komplexních geofyzikálních metod, které doplňují a propojují bodové informace z vrtů, kopaných sond v geologickém, hydrogeologickém a geotechnickém průzkumu, a významnou měrou tak přispívají k poznání stavby zkoumaného prostředí. Nespornou výhodou použití těchto metod je jejich rychlost, mobilita, nedestruktivnost, ekologická čistota a schopnost významně ekonomicky zefektivnit průzkumné práce. Aplikujeme širokou škálu geofyzikálních metod s důrazem na geoelektrické, seismické a georadarové metody, magnetometrii či mikrogravimetrii.

Kontakt

RNDr. Jiří Nedvěd
T: +420 606 630 707
E: Jiri.Nedved@geotechnika.cz


Geofyzikální metody aplikujeme zejména v oborech

Hydrogeologie

Geofyzikálním měřením získáváme data potřebná pro vyhledávání nových vodních zdrojů, jejich rozvoj a ochranu

 • Proudění vody v saturovaných a zlomových zónách
 • Mocnost kvartérních sedimentů
 • Mocnost a plošný rozsah kolektorů
 • Určení hloubky hladiny podzemní vody a směr proudění
 • Účinnost vodotěsných opatření vodních nádrží

Inženýrská geologie a geotechnika

Geofyzikální metody využíváme pro průzkumy budoucích liniových a podzemních staveb, vodních nádrží, průzkumů základových spár či posouzení stabilit svahů

 • Geologická charakteristika území
 • Posouzení fyzikálních a mechanických vlastností podloží
 • Kontrola zhutnění
 • Posouzení stability svahu
 • Stanovení přirozené klenby jeskyní, štol, lokalizace případných kaveren, podzemních prostor přírodního či umělého původu – jeskyní, starých důlních děl apod.

Životní prostředí

Geofyzikálními metodami v rámci geochemického průzkumu napomáháme k určení míry a velikosti znečištění horninového prostředí a k efektivnímu umístění sanačních vrtů. Dále se uplatní při určení

 • Mocnosti a charakteru písčitých sedimentů
 • Hloubky zvětrávání a reliéfu skalního podloží
 • Směru proudění podzemní vody
 • Rozsahu kontaminace půdy
 • Agresivitě vodních toků, korozitě a přítomnosti bludných proudů
 • Účinnosti vodotěsných opatření vodních děl, lokalizaci úniku vody v potrubích a zásobnících vod

Stavebnictví, průzkum ložisek nerostných surovin a archeologie

Určíme strukturu, tektonické a elastické vlastnosti hornin, pevnost a zralost hornin, směr vrstev a určení sklonu ve vrtech, diagnostiku stavebních konstrukcí a liniových staveb. Sledujeme a stanovíme stupeň koroze prostředí, provádíme pyrotechnické průzkumy, radonová měření pro stavební povolení a stavební přejímky.Reference

Optimálně zvolenými metodami plníme vaše požadavky v odvětvích geotechniky, životního prostředí, hydrogeologie, stavebnictví, průzkumu ložisek nerostných surovin a archeologie

Hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, Správa úložišť radioaktivního odpadu – Geofyzikální výzkum pro studium hluboké geologické stavby na potenciálních lokalitách pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu, včetně geologického mapování, hydrogeologického, geochemického výzkumu a petrofyzikálních charakteristik pro sestrojení 3D modelů a v konečné fázi výběru vhodných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště

Rychlostní komunikace R35 Opatovec – Staré Město – Předběžný geotechnický průzkum pro připravovanou trasu zahrnující geologickou dokumentaci, karotážní měření, geofyzikální a hydrogeologický průzkum, inženýrskogeologické a hydrogeologické mapování, laboratorní zkoušky zemin a hornin

Vodní dílo Krsy, okres Plzeň – Geofyzikální měření, doplňkový inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro zabránění průsaků v nádrži

Oprava potrubí, Jaderná elektrárny Dukovany – Geofyzikální průzkum pro zjištění anomálií v horninovém prostředí vzniklých účinkem pronikání vody z porušeného potrubí, geodetické zaměření lokality, geomonitoring a trvalý odborný dohled

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, Hrubý Jeseník – Georadarový průzkum za účelem posouzení homogenity podsypných vrstev návodního líce hráze a detekce případných dutin na dolní hrázi jedné ze tří největších přečerpávajících elektráren na světě

Hlubinné úložiště radioaktivního odpadu, Správa úložišť radioaktivního odpadu
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, Hrubý Jeseník