CZ | EN

Karotáž

Zabezpečujeme komplexní geofyzikální měření ve vrtech nezbytné pro průzkum zdrojů pitných a minerálních vod, inženýrskogeologických průzkumů pro tunely, dálnice, metro, detekci průsaků do stavebních jam, kontroly technického stavu vrtů a studní, rizikové analýzy, postsanační monitoring, či pro projekty využití geotermální energie

Šíří poskytovaných služeb, vyvinutými a patentovanými postupy, vysokou kvalifikací zaměstnanců, technickým a technologickým zázemím poskytujeme měření fyzikálních parametrů horninového prostředí, vrtné výstroje a kapalin vyplňujících vrt prostřednictvím přírodních i umělých fyzikálních polí. Karotáž má velmi široké využití při řešení různých typů zakázek a ačkoli každý úkol vyžaduje individuální přístup, jsme schopni poskytnout informace, které jsou nezbytné pro stavebnictví, vodárenství, geologii a hydrogeologii.

Kontakt

RNDr. Martin Procházka
T: +420 732 129 579
E: Martin.Prochazka@geotechnika.czKarotáž pro inženýrskou geologii

Výstupem karotáže je litologický profil, stupeň tektonického porušení hornin, mechanické vlastnosti hornin in-situ, detekce puklin a jejich prostorové orientace. Provádíme kontrolu nepropustnosti těsnících stěn a detekci průsaků. Provádíme detekci úniků vody z přehradních děl, zkontrolujeme geotechnické práce na přehradách, kvalitu injektáží in-situ, prostorový průběh vrtů, detekujeme smykové plochy v oblastech sesuvů, zajistíme průzkum budoucích nebo stávajících těžebních prostorů.

Kontroly technického stavu vrtů a studní

Zjišťujeme místa přítoků a jejich vydatnosti, provedeme vizuální kontroly stěny vrtu TV kamerou, zkontrolujeme proudění vody ve vrtu a funkčnost výstroje, kvalitu cementace a obsypu, stav perforace, kaverny za pažnicí, doporučíme další využívání zdroje a navrhneme případná nápravná opatření.

Karotáž pro rizikové analýzy, supervize a pro různé etapy sanačních prací

Stanovíme litologický profil, horizontální a vertikální proudění ve vrtu a směr horizontálního proudění, přetékání mezi propustnými polohami, koeficienty filtrace propustných poloh, zjistíme preferenční cesty proudění, odhadneme potenciální rizika a doporučíme další postup.Průzkum minerálních a termálních vod, vyhledávání zdrojů pitné vody

Zjistíme místa přítoků, hydraulické zkraty – přetékání mezi propustnými polohami způsobené špatně navrženou či poškozenou výstrojí a zaměříme se na horizontální a vertikální proudění ve vrtu. Součástí měření je sestavení podrobného litologického profilu, vyčlenění úseků tektonicky porušené horniny. Na základě výsledků měření navrhneme definitivní výstroj.

Inženýrská geologie a geotechnika

Geofyzikální metody využíváme pro průzkumy budoucích liniových a podzemních staveb, vodních nádrží, průzkumů základových spár či posouzení stabilit svahůReference

Optimálně zvolenými metodami plníme vaše požadavky v odvětvích geotechniky, životního prostředí, hydrogeologie, stavebnictví, průzkumu ložisek nerostných surovin a archeologie

Rekonstrukce sítě pozorovacích vrtů ČHMÚ – Kontroly stovek pozorovacích vrtů ČHMÚ od roku 2003 pro stanovení geologických, hydrogeologických poměrů a technického stavu celostátní sítě pozorovacích vrtů podzemních vod v České republice

Karotáž linek A, B, C a D pražského metra – Kontinuální karotážní služby pro pražské metro od roku 1974 ve fázi inženýrskogeologického průzkumu nových tras za účelem zjištění tektonicky porušených zón, ocenění nebezpečí průsaků vody do tunelu metra během ražby, upřesnění geologické stavby a stanovení mechanických vlastností hornin

Karotážní měření ve vrtech s minerální vodou – Karotážní měření v desítkách vrtů v západočeském regionu ale i na dalších místech v České republice i na Slovensku, včetně karotáže v hlubokém vrtu minerální vody v Bulharsku za zjištěním technického stavu vrtu z důvodu výrazného snížení vydatnosti a teploty vody

Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Potůčky – Vývoj karotážní metodiky pro plánovaný úkol Konstrukce hlubinného úložiště jaderného odpadu

Zjišťování průsaků vod do stavebních jam a kontrola kvality injektážních prací – Bratislava – River Park, ABC; Praha – Karlín, Invalidovna, Petrské náměstí; Linec – Rakousko; Vodní dílo Gabčíkovo – Slovensko; kontrola průsaků do stavebních jam při konstrukci malých vodních elektráren – Štětí, Roudnice nad Labem, Liběchov, Litoměřice. Detekce úniků vody z přehradních nádrží – Harcov Liberec, Les Království, Algar u Valencie, Proserpina v Extremaduře, Guiamets v Katalánsku, Vall-Tarazona v Aragonu, přehrady na řece Guadiana

Karotáž pro účely sanačních prací – Plzeň – Bory, Spolchemie Ústí nad Labem, Spolana Neratovice, Unipetrol Litvínov, průmyslová zóna Pardubice, Bohumín

Karotáž ve fázi inženýrskogeologického průzkumu pro železniční tunely – Votice, Orlík, Choceň, Guadarrama – Španělsko, Talave/Cenajo – Španělsko

Karotáž ve fázi inženýrskogeologického průzkumu pro stavbu dálnic a dálničních tunelů – D8 – Dobkovičky, D3 – Hostěradice, D11 – Jaroměř, D11 – Trutnov, R35 Staré Město, R35 Homole, D3 – obchvat České Budějovice, tunel Valík, Pražský okruh – přemostění Vltavy a souvisejících tunelů, tunelový komplex Blanka

Dodávání karotážních dat do celostátní databáze karotážních dat České geologické služby – Shromažďování a dodávání geofyzikálních dat z archívů existujících i již zaniklých firem

Kontroly technického stavu vrtů a studní pro vodárenské společnosti – ÚV Káraný – Pražské vodovody a kanalizace, desítky studní pro Severočeské vodovody a kanalizace, další vodárenské společnosti v ČR i pro soukromé subjekty

Rekonstrukce sítě pozorovacích vrtů ČHMÚ
Karotáž linek A, B, C a D pražského metra
Karotážní měření ve vrtech s minerální vodou
Karotáž ve fázi inženýrskogeologického průzkumu pro železniční tunely