CZ | EN

Ražba stanic nové trasy metra Eglinton v Torontu

Ražba stanic nové trasy metra Eglinton v Torontu

16. 12. 2022

Specialista společnosti SG Geotechnika se podílel na supervizi ražby stanic kanadského metra Eglinton v Torontu. Konkrétně tří ražených stanic Laird, Avenue a Oakwood umístěných v intravilánu města pod rušnou páteřní městskou komunikací, zástavbou a ve složitých geologických podmínkách

Nová linka metra Eglinton Crosstown Light Rail Project v Torontu je dlouhá 19 kilometrů a bude obsluhována pomocí 25 stanic. Většina stanic byla budována hloubením či výstavbou na povrchu, a tři stanice byly ražené ve složitých geologických podmínkách (písky a jíly) s výrazným ovlivněním hladiny podzemní vody. Jedná se o stanice Laird, Avenue a Oakwood nacházející se v intravilánu města pod rušnou páteřní městskou komunikací a zástavbou. Dozor při ražbě stanic vykonávala rakouská společnost Dr. Sauer & Partners, v jejímž týmu působil i specialista SG Geotechniky. První etapa výstavby byla zahájena mechanizovanou ražbou traťových tunelů pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v letech 2013–2016. Posléze byla zahájena příprava výstavby hloubených a ražených stanic. Celý projekt nové trasy metra byl vysoutěžen podle principů Design & Build (Vyprojektuj & Postav), kdy investor předává odpovědnost za realizaci projektu stavby zhotoviteli. Zahájení stavby druhé etapy ražených stanic bylo provedeno hloubením přístupové šachty ke stanici Laird na podzim roku 2017.

Stanice Laird, Avenue a Oakwood byly ražené metodou SEM

Ražba stanic probíhala sekvenční tunelovací metodou (označovaná jako SEM), která je používaná převážně v Severní Americe pro ražbu mělce budovaných tunelů ve městech. Tunelovací metoda SEM probíhá na principu v Česku velmi dobře známé observační metody NRTM (Nová rakouská tunelovací metoda). Ve složitějších stanicích Oakwood a Avenue, kde po geologické stránce převažovaly především písky, jen občasně byly zastiženy jíly či silty, byla ražba prováděna výhradně pod ochranou mikropilotových deštníků (dále MPD). Pouze ve stanici Laird bylo zeminové prostřední tvořeno ve větším objemu tuhými a pevnými jíly, v kvalitních jílech byla ražba realizována bez MPD. Při samotné ražbě stanic byla zajištěna geologická služba i komplexní geotechnický monitoring. Tým supervize posléze vyhodnocoval všechny příslušné výstupy a navrhoval další postup ražeb včetně případných dodatečných opatření ve smyslu observační metody, pokud byla zapotřebí.

Na základě modelových výpočtů byl připraven zcela odlišný návrh jednoduššího a odlehčeného primárního ostění

Důležitá, na české prostředí velmi nestandardní změna nastala, když zhotovitel stavby požádal svého projektanta o změnu primárního ostění všech ražených konstrukcí z důvodu náročné instalace navržených těžkých příhradových žeber na lehčí prvky. Projekční tým společnosti Dr. Sauer & Partners poté opravdu připravil na základě modelových výpočtů zcela odlišný návrh jednoduššího a odlehčeného primárního ostění všech typů ražeb v jednotlivých stanicích. Tento optimalizovaný návrh ostění tunelů ze stříkaného betonu vyztuženého syntetickými vlákny, bez příhradových nosníků, byl úspěšně implementován do realizace stavby již v prvních měsících výstavby. Zadání zhotovitele bylo naplněno, zároveň ovšem vzrostly nároky na činnost inspektorů, mimo jiné při zaučování a kontrole méně zkušených osádek zhotovitele. Do procesu instalace primárního ostění totiž vstoupila řada detailů, které musely být provedeny kvalitně, aby nedošlo k nežádoucím mimořádným událostem.

Komplexní dozor při budování ražených stanic metra a geotechnický monitoring

Mezinárodní tým supervize, jehož součástí byl specialista SG Geotechniky na pozici SEM tunelového inženýra, zajišťoval komplexní supervizi při budování primárního ostění tří ražených stanic a vyhodnocoval geotechnický monitoring, ke kterému zpracoval realizační dokumentaci a prováděl autorský dozor. Tým supervize se skládal především z odborníků z tunelářsky vyspělých zemí Rakouska a Německa, doplněný zkušenými inženýry z České republiky a Velké Británie. Největší odpovědnost ze strany supervize měl na každé ražené stanici SEM tunelový inženýr, který vrcholově zajišťoval, dozoroval a zodpovídal za správný proces budování primárního ostění. SEM tunelový inženýr SG Geotechniky vedl tým supervize na stanici Avenue a působil i na stanici Oakwood, instruoval zhotovitele v dalším postupu podle projektu a specifikoval technologický proces pro každý úsek ražby. Komplexní přístup týmu supervize si prakticky v celém období realizace primárního ostění vybudoval takový kredit, že manažeři zhotovitele jej plně respektovali a byly vděčni, že tuneloví specialisti ze střední Evropy pozitivním způsobem vzdělávají španělsky mluvící osádky zhotovitele. Součástí byla i pravidelná měsíční či čtvrtletní školení (Lesson Learned), jak efektivně a kvalitně postupovat při ražbách, připravované supervizí pro manažery i dělnické profese. Geotechnický monitoring ražených stanic byl řešený podobně jako na stavbách v Česku. Tým supervize měl přístup do informačního systému monitoringu, který přehledně prezentoval výsledky navržených monitorovacích metod zainteresovaným smluvním stranám s mapovým rozhraním.

Zahájení provozu metra Eglinton bylo stanoveno na rok 2023

Ražby byly ukončeny v plánovaném termínu na přelomu roků 2019 a 2020 a byla zahájena příprava na budování sekundárního ostění tunelů. Kanadská zkušenost z realizace ražených stanic v prostředí písků a jílů ovlivněných podzemní vodou byla nelehkou a velmi přínosnou výzvou. Nejdůležitější je ovšem skutečnost, že výstavba těchto poměrně rozsáhlých podzemních prostor s nízkým nadložím v centru metropole byla úspěšná a bezpečně prováděná, což potvrdily již provedené testovací jízdy vlakových souprav vybudovanými stanicemi. Termín zahájení provozu metra byl stanoven na konec roku 2022, ovšem došlo k odkladu na rok 2023. Nová linka metra Eglinton Crosstown LRT po svém zprovoznění propojí východní a západní část města Toronto a umožní až o šedesát procent rychlejší cestu přes město než dříve.

Čtěte více o metru Eglinton v periodiku Tunel č. 4/2022