CZ | EN

Geotechnické parametry – od průzkumu po návrh

Geotechnické parametry – od průzkumu po návrh

2. 6. 2022

Pražské geotechnické dny 2022 nabídly přednášky z celého spektra komplexní problematiky geotechnických parametrů, od průzkumu po návrh. Prestižní Cenou akademika Quida Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky byli oceněni čtyři vítězové

Na půdě Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy proběhla ve dnech 23. a 24. května 2022 mezinárodní konference Pražské geotechnické dny. Pozvání do historického centra Prahy přijalo sedm celosvětově uznávaných expertů s příspěvky věnovanými problematice geotechnických parametrů, od terénních a laboratorních prací, po výsledné návrhy.

Přední odborníci pojednali o komplexní problematice geotechnických parametrů

O důležitosti spojení numerického modelování s reálnými aspekty chování základového materiálu a nejnovějších poznatcích ve vývoji nových metod návrhů, na příkladě zakládání příbřežních turbín větrných elektráren, promluvila první přednášející, profesorka Lidija Zdravković z Imperial College London. O průzkumu pro analýzu seismické stability svahů pro plánovanou rekultivaci povrchových dolů v rýnské hnědouhelné těžební oblasti, přednášel Torsten Wichtmann z Ruhr-Universität Bochum. Dr. Hendrik Sturm z DNV Norway popsal nové metody laboratorního a modelového testování a numerické analýzy při návrzích cyklicky laterálně zatížených pilot, především pro stavby příbřežních větrných elektráren. Profesorka Daniela Boldini ze Sapienza University of Rome referovala o ražbě Brennerského úpatního tunelu. Železniční tunel, který bude po dokončení 55 km dlouhý, spojí Innsbruck v Rakousku s Fortezzou v Itálii. Profesorka Boldini poreferovala o chování horninového masívu a postupu ražby TBM. O numerické predikci průběhu pull-out zkoušek zemních kotev za použití vstupních parametrů z in-situ a laboratorního testování mluvil profesor Helmut Schweiger z Graz University of Technology. Dr. Jakub Panuška z STU Bratislava přednášel o vývoji modelu základové půdy pro výpočet sedání úseku projektované dálnice za pomoci strojového učení. Profesor Matthew Richard Coop z University College London hovořil o ztekucení a potenciálních sesuvech odkališť a o dlouholetém výzkumu této komplexní problematiky.

Cena akademika Quida Záruby pro mladé geology a geotechniky

V posledních letech prošel celý svět velkými a náročnými změnami. Všichni jsme si museli zvykat na nové formy výkonu zaměstnání, cestování, ale třeba i setkávání s rodinou a přáteli. Tradice Pražských geotechnických dnů byla vlivem pandemie na dva roky přerušena. Kontinuitu oceňování mladých inženýrských geologů a geotechniků prestižní Cenou akademika Quida Záruby, se naštěstí podařilo zachovat. Veškerá zasedání komise probíhala, v souladu se všemi platnými nařízeními a s důrazem na ochranu zdraví všech, vždy formou online jednání. Přesto, že se členové komise shodují, že osobní setkání jsou přece jen příjemnější, byly i pandemické roky Ceny akademika Quida Záruby úspěšné. Všechny nominované práce byly velmi kvalitní a zajímavé. Komise neměla, jako každý rok, jednoduché rozhodování. V roce 2020 byli oceněni dva nominanti. V kategorii Věda a výzkum byla oceněna RNDr. Tereza Šmejkalová ze společnosti SG Geotechnika za práci Hlína a jíl v české inženýrskogeologické praxi, v kategorii Praktické aplikace Ing. Jan Faltýnek z ČVUT za práci Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty. V roce 2021, Mgr. Jakub Roháč, Ph.D. z Univerzity Karlovy za práci Experimentálne stanovenie šmykovej pevnosti zemín z oblasti zosuvu Dobkovičky a vývoj korelačných vzťahov medzi pevnosťou zemín a ich fyzikálnymi vlastnosťami. Cenu Quida Záruby v roce 2022 získal Mgr. Jan Jerman, M.Sc. z Univerzity Karlovy za práci Development and validation of a hypoplastic model for soft clays incorporating rate effects and strength anisotropy. Všichni vítězové si slavnostně převzali své medaile a diplomy při příležitosti Pražských geotechnických dní 2022. Vítězům gratulujeme!

Pražská geotechnická přednáška nastínila nejnovější vývoj v laboratorním testováním geomateriálů

Jako poslední přišla na řadu 28. Pražská geotechnická přednáška, které se v letošním roce ujal profesor Gioacchino Viggiani z Université Grenoble Alpes ve Francii. Profesor Viggiani referoval o vývoji a využití nových metod pro experimentální laboratorní studium mechaniky geomateriálů. Data získaná ze vzorků o různých atributech, mimo jiné i za pomoci rentgenového a neutronového záření, jsou velmi detailním a věrným vstupním parametrem pro počítačové modelování například interakcí vybraných částic materiálu, rozložení pórů a tmelu nebo změn probíhajících při sycení vodou a zámrzu.

Odborný seminář se věnoval 3D experimentální mikromechanice

Druhý konferenční den se konal tradičně na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Vedení workshopu se ujal profesor Gioacchino Viggiani a posluchače uvedl do problematiky experimentálního 3D modelování mechaniky geomateriálů v malých až velmi malých měřítkách – až například na úroveň mechaniky zrn písku. Profesor Viggiani zajímavě a zábavně představil posluchačům poměrně novou disciplínu oboru mechanika, která může mít v budoucnosti pro obor geotechniky mnohá využití. Za pořadatele, společnost SG Geotechniku, Univerzitu Karlovu a Česko Slovenskou společnost pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství, děkujeme všem přednášejícím, kteří přes svoji extrémní vytíženost vážili cestu do Prahy a z pozice světově uznávaných specialistů pojednali o novinkách v oboru, odborné veřejnosti a návštěvníkům za jejich účast. Zároveň již nyní srdečně vybízíme k účasti v příštím ročníku Pražských geotechnických dní.