CZ | EN

D3 přináší neočekávané geotechnické úlohy

D3 přináší neočekávané geotechnické úlohy

3. 1. 2020

Budoucí úsek dálnice D3 přináší neočekávané geotechnické úlohy

Navržená trasa budoucí dálnice D3, leží na hlavním mezinárodním tahu E55, který vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii, do Řecka. Část budoucího úseku stavby D3 0309/II, mezi obcemi Ševetín – Borek, řeší zkapacitnění stávající silnice první třídy I/3 na směrově rozdělenou čtyřproudovou komunikaci. Specialisté SG Geotechniky zajistili stavební dozor díla a vyřešili mnohdy neočekávané geotechnické úlohy, které dálnice D3 přinesla, a které nebylo možné v přípravných průzkumných pracích postihnout.

Stavební dozor pro dlouhodobou kvalitu díla

Odborníci SG Geotechniky zajistili výkon stavebního dozoru a průběžně posuzovali nastalé geotechnické úlohy, aby byla zajištěna dlouhodobá bezpečnost a kvalita komunikace. Trasa budoucího úseku D3 prochází složitými geologickými a hydrogeologickými poměry, ke kterým se také přidružilo konstrukční provedení a kvalita stávající silnice I/3. Vzájemná spolupráce geotechnického dozoru stavby se zhotovitelem a projektanty stavby přinesla vhodná technická řešení zastižených geotechnických skutečností na stavbě.

Vyztužené zemní násypy zajišťující stabilitu zemního tělesa komunikace

Mimo standardní geotechnické kontrolní práce týkající se míry zhutnění, kvality zemních materiálů či shody projektové dokumentace s postupem výstavby, se ve čtyřech úsecích budoucí D3 uplatnily vyztužené zemní násypy včetně monitorovacího systému a výměny podloží ve dvou místech pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti stavby.

Odvedení podzemních vod pro stabilitu dálničních svahů

Stavbu na mnoha místech ztížily průsaky podzemních vod ze stávajících násypů. Při přítocích podzemích vod se svahy v projektem předepsaných sklonech, ukázaly jako nestabilní a docházelo k povrchovým sesuvům. Naši specialisté odsouhlasili jako optimální řešení, výměnu zemin paty svahu za drcený štěrk. Pro podchycení a odvedení podzemních vod mimo dálniční těleso byl použit systém drenážních štěrkových žeber a koberců. Po doplňkovém průzkumu byla zjištěna málo únosná pláň stávající vozovky I/3, která vznikla působením vysoké hladiny podzemní vody v kombinaci s nevhodnými zeminami. S ohledem na to, že nebylo možné danou oblast gravitačně odvodnit, přistoupilo se k sanaci pomocí drceného kameniva a obousměrné výztužné textilie.

Nový úsek D3, Ševetín – Borek, byl zprovozněn na přelomu roku 2019 a 2020. V provozu je nyní 70 km dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Výkonem stavebního dozoru a úspěšného řešení geotechnických výzev v průběhu výstavby D3, byla zajištěna bezpečnost a dlouhodobá kvalita dálniční komunikace, ležící na hlavním mezinárodního tahu vedoucího ze Skandinávie do Řecka.